Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 27 września 2007 r.
II GZ 155/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Kazimierz Brzeziński.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 27 września 2007 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia F.C. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 lipca 2007 r., sygn. akt V SA/Wa 62/07 w przedmiocie odmowy sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi F.C. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 24 października 2006 r., Nr w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 4 lipca 2007 r., sygn. akt V SA/Wa 62/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił sporządzenia uzasadnienia wyroku z dnia 2 marca 2007 r., sygn. akt V SA/Wa 62/07 oddalającego skargę F.C. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 24 października 2006 r. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że skarżący F.C. w dniu 19 marca 2007 r. złożył do Sądu pismo zatytułowane "Prośba", wnosząc o przywrócenie mu możliwości odwołania się od powyższego wyroku. Zarządzeniem z dnia 21 marca 2007 r. Przewodniczący Wydziału wezwał skarżącego do sprecyzowania swojego żądania i wyjaśnienia czy powyższe pismo jest wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, a jeśli tak, to Sąd wezwał skarżącego do: uzupełnienia braku formalnego wniosku o przywrócenie terminu poprzez nadesłanie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku oraz wykazania, kiedy ustała przyczyna uchybienia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Pismem z dnia 4 kwietnia 2007 r. skarżący wyjaśnił, że jego pismo z dnia 19 marca 2007 r. traktować należy jako wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku oraz wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie mu wyroku z uzasadnieniem. Wyjaśnił, że przyczyną uchybienia terminu była ciężka choroba. Stwierdził, że od ponad dwudziestu lat jest chory na cukrzycę i na poparcie tego dołączył do wniosku zaświadczenie lekarskie, w którym podano ponadto, że od 10 lat cierpi na przewlekły przerost gruczołu krokowego oraz fakturę za zakup leków w aptece.

Postanowieniem z dnia 16 maja 2007 r., sygn. akt V SA/Wa 62/07 Sąd I instancji oddalił wniosek skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

W związku z tym, że 7-dniowy termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku upłynął 9 marca 2007 r., a postanowienie o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku uprawomocniło się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 4 lipca 2007 r., sygn. akt V SA/Wa 62/07 na podstawie art. 141 § 2 i § 3 p.p.s.a. odmówił sporządzenia uzasadnienia wyroku.

W zażaleniu z dnia 15 lipca 2007 r. na postanowienie Sądu I instancji z dnia 4 lipca 2007 r. skarżący podniósł, że w związku z okresowym nasilaniem choroby cierpi na zaniki pamięci, dlatego też nie mógł złożyć w terminie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Ponadto wyjaśnił przyczyny niepłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 141 § 2 p.p.s.a. w sprawach, w których oddalono skargę, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku.

W niniejszej sprawie wyrok został ogłoszony w dniu 2 marca 2007 r., a wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku został zgłoszony w dniu 19 marca 2007 r., a więc po upływie terminu przewidzianego w art. 141 § 2 p.p.s.a., co uzasadniało oddalenie tego wniosku przez Sąd I instancji.

Odmiennego rozstrzygnięcia nie może uzasadniać przytoczona w zażaleniu argumentacja dotycząca przyczyn uchybienia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, gdyż została ona negatywnie oceniona przez Sąd I instancji w postanowieniu z dnia 16 marca 2007 r., które wobec jego niezaskarżenia stało się prawomocne.

Naczelny Sąd Administracyjny nie mógł odnieść się do przedstawionych w uzasadnieniu zażalenia argumentów merytorycznych, ponieważ nie mogą być one przedmiotem oceny przy rozpoznawaniu zażalenia na odmowę sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Z wyżej przytoczonych względów na podstawie art. 184 p.p.s.a. w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.