Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3028773

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 30 czerwca 2020 r.
II GZ 154/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Dorota Dąbek.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 stycznia 2020 r.; sygn. akt VI SA/Wa 1032/19 w zakresie odrzucenia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 października 2019 r.; sygn. akt VI SA/Wa 1032/19 w sprawie ze skargi A.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia (...) marca 2019 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, objętym zażaleniem postanowieniem z 15 stycznia 2020 r., sygn. akt VI SA/Wa 1032/19, odrzucił skargę kasacyjną Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie (dalej: SKO) od wyroku WSA w Warszawie z 16 października 2019 r., sygn. akt VI SA/Wa 1032/19. Wyrokiem tym WSA w Warszawie uwzględnił, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej cyt. jako: p.p.s.a.), skargę A.S. i uchylił decyzję SKO w Warszawie z (...) marca 2019 r. nr (...) oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Prezydenta m. st. Warszawy z (...) listopada 2017 r. w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, a także na podstawie art. 145 § 3 p.p.s.a. umorzył postępowanie administracyjne.

W uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia sąd pierwszej instancji wskazał, że odpis ww. wyroku wraz z uzasadnieniem został prawidłowo doręczony pełnomocnikowi organu w dniu 12 listopada 2019 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k. 40). W związku z tym, że pełnomocnik organu wniósł skargę kasacyjną w dniu 13 grudnia 2019 r., a zatem po upływie wskazanego w art. 177 § 1 p.p.s.a. 30-dniowego terminu, WSA w Warszawie odrzucił skargę kasacyjną na podstawie art. 178 p.p.s.a.

W zażaleniu na powyższe postanowienie pełnomocnik SKO wniósł na podstawie art. 106 § 3 w związku z art. 193 i art. 197 § 2 p.p.s.a. o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentu w postaci potwierdzenia przez Biuro Podawcze WSA w Warszawie złożenia w dniu 12 grudnia 2019 r. skargi kasacyjnej organu w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1032/19, a także o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości. Zaskarżonemu postanowieniu zarzucił naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 178 w związku z art. 177 § 1 p.p.s.a. poprzez ich niewłaściwe zastosowanie polegające na niezasadnym odrzuceniu skargi kasacyjnej organu w przedmiotowej sprawie w warunkach uznania, iż rzeczona skarga została wniesiona 13 grudnia 2019 r., tj. z uchybieniem ustawowego terminu na wniesienie tego środka zaskarżenia, podczas gdy przedmiotowa skarga została złożona przez organ w sądzie pierwszej instancji 12 grudnia 2019 r., a zatem w przepisanym terminie.

Pełnomocnik z urzędu A.S. w piśmie procesowym wniósł o oddalenie zażalenia i zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu według norm przepisanych w postępowaniu drugiej instancji.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 177 § 1 p.p.s.a., skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Natomiast stosownie do art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W rozpoznawanej sprawie nie jest kwestionowane, że zaskarżony skargą kasacyjną wyrok WSA w Warszawie został doręczony pełnomocnikowi SKO w dniu 12 listopada 2019 r., co potwierdza zwrotne potwierdzenie odbioru znajdujące się w aktach sprawy (k. 40) oraz oświadczenie pełnomocnika w samej skardze kasacyjnej. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej upłynął zatem 12 grudnia 2019 r.

WSA w Warszawie odrzucił skargę kasacyjną wskazując, że "została wniesiona w dniu 13 grudnia 2019 r., a zatem po upływie wskazanego w art. 177 § 1 p.p.s.a. 30-dniowego terminu. Pełnomocnik SKO kwestionuje to ustalenie wskazując, że skargę kasacyjną wniósł 12 grudnia 2019 r. i na dowód przedkłada ksero dokumentu w postaci potwierdzenia odbioru z widoczną prezentatą Biura Podawczego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie potwierdzającą złożenie w tej dacie skargi kasacyjnej organu w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1032/19.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, że na znajdującej się w aktach sprawy pierwszej stronie skargi kasacyjnej (k. 43) uwidocznione są dwie prezentaty i dwie naklejki. Pierwsza prezentata widoczna w górnym prawym rogu zawiera następującą treść: "Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Biuro Podawcze, wpływ dnia 2019-12-13, zał. 1 teczka, osob." Druga prezentata widoczna po lewej stronie potwierdza wpływ skargi kasacyjnej wraz z 1 teczką do Wydziału VI WSA w Warszawie w dniu 13 grudnia 2019 r. W połowie kartki po prawej stronie znajduje się również naklejka z kodem kreskowym o treści: "(...) P Data: 2019-12-13". W górnym lewym rogu została umieszczona druga naklejka o treści: "Wojewódzki Sąd Administracyjny ul. Jasna 2/4 00-013 Warszawa (...) oraz kod kreskowy i nr (...)".

Z kolei na załączonym przez pełnomocnika SKO potwierdzeniu odbioru istotnie znajduje się prezentata Biura Podawczego WSA w Warszawie z datą 12 grudnia 2019 r., jednak wbrew twierdzeniu pełnomocnika SKO na tym dokumencie nie wpisano w żadnym miejscu sygnatury akt sprawy, w której wnoszona jest skarga kasacyjna. Natomiast NSA stwierdza, że w górnym lewym rogu, pod rubryką Adresat przesyłki, znajduje się treść: "Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ul. Jasna 2/4 00-013 Warszawa (...) skarga kasacyjna z 10 grudnia 2019 oraz kod kreskowy i nr (...)".

W związku z tym w ocenie NSA w sprawie istnieją istotne wątpliwości co do tego, kiedy została wniesiona skarga kasacyjna. Z tych przyczyn za przedwczesne należało uznać odrzucenie skargi kasacyjnej na podstawie art. 178 p.p.s.a.

WSA w Warszawie powinien przeprowadzić postępowanie w celu ustalenia daty złożenia skargi kasacyjnej poprzez wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy datą uwidocznioną na pierwszej stronie skargi kasacyjnej oraz datą na przedłożonym przez pełnomocnika organu potwierdzeniu odbioru, a następnie ustalić, czy w tych okolicznościach faktycznych skarga kasacyjna została wniesiona z uchybieniem terminu z art. 177 § 1 p.p.s.a.

Z tych względów, na podstawie art. 185 § 1 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.