Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 28 listopada 2007 r.
II GZ 153/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zofia Borowicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia C. P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w P. z dnia 25 czerwca 2007 r., sygn. akt III SA/Po 708/06 w zakresie odrzucenia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w P. z dnia 22 grudnia 2006 r., sygn. akt III SA/Po 708/06 w sprawie ze skargi C. P. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. z dnia (...) maja 2006 r., nr (...) w przedmiocie środków z budżetu Unii Europejskiej postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w P. postanowieniem z 25 czerwca 2007 r., sygn. akt III SA/Po 708/06 na podstawie art. 178 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej: p.p.s.a.) odrzucił skargę kasacyjną C. P. od wyroku tegoż Sądu z 22 grudnia 2006 r., z uwagi na sporządzenie jej osobiście przez skarżącego, co stanowi naruszenie art. 175 § 1 p.p.s.a. oraz na przekroczeniu trzydziestodniowego terminu do wniesienia tego środka zaskarżenia przewidzianego w art. 177 § 1 p.p.s.a.

C. P. złożył skargę (zażalenie) na powyższe postanowienie, w którym zarzucił, że jest ono stronnicze, bowiem "odrzucenie przez Sąd skargi kasacyjnej jest dopuszczeniem samowoli zmian w dokumentach przez geodezję P...."

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 194 § 4 p.p.s.a. zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniem, iż odpowiednie zastosowanie znajduje art. 175 § 1 i § 2 p.p.s.a. Zachowanie tzw. przymusu adwokackiego stanowi dodatkowy wymóg, jaki musi spełniać tego typu zażalenie, aby mogło zostać skutecznie wniesione. W przeciwieństwie bowiem do wymogów formalnych przewidzianych dla pisma procesowego, których brak może zostać usunięty w trybie art. 49 p.p.s.a., sporządzenie zażalenia na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej przez osobę do tego nieuprawnioną należy do grupy braków formalnych o charakterze nieusuwalnym, skutkujących odrzuceniem takiego zażalenia.

Skarżący nie jest osobą, która byłaby uprawniona do sporządzenia zażalenia na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej, więc zażalenie takie podlegało odrzuceniu z tej przyczyny.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 180 w związku z art. 178 oraz w związku z art. 197 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.