Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2014621

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 1 marca 2016 r.
II GZ 151/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Kabat-Rembelska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia "J." sp. z o.o. z siedzibą w R. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. z dnia 30 listopada 2015 r., sygn. akt II SA/Go 814/15 w sprawie ze skargi "J." sp. z o.o. z siedzibą w R. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w R. z dnia (...) sierpnia 2015 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w G. postanowieniem z 30 listopada 2015 r. (sygn. akt II SA/Go 814/15), w sprawie ze skargi J. Spółki z o.o. w R. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w R. z (...) sierpnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania, odrzucił skargę.

Sąd pierwszej instancji wyjaśnił, że rozstrzygnięcie organu zostało doręczone skarżącej 19 sierpnia 2015 r. Trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi na decyzję rozpoczął swój bieg 20 sierpnia 2015 r. i upłynął z 18 września 2015 r. Spółka nadała skargę drogą pocztową w ostatnim dniu ustawowego terminu, tj. 18 września 2015 r. Pismo zostało błędnie zaadresowane ("Dyrektor Izby Celnej w (...)"). Tymczasem siedziba organu, za pośrednictwem którego należało wnieść skargę, mieści się w R. przy ul. (...), natomiast prawidłowy kod pocztowy R. to "(...)".

Błędnie zaadresowana przesyłka została zwrócona przez Pocztę Polską nadawcy, jako opatrzona niedokładnym adresem. W dniu 24 września 2015 r. skarżąca ponownie wysłała skargę, tym razem na prawidłowy adres Dyrektora Izby Celnej w R.

WSA przyjął, że o zachowaniu terminu do wniesienia skargi decyduje data nadania jej na adres właściwego organu administracji publicznej, co rozpoznawanej sprawie nastąpiło już po upływie ustawowego terminu do wniesienia skargi (który upłynął 18 września 2015 r.). Skarga skutecznie została wniesiona drogą pocztową 24 września 2015 r.

Zdaniem Sądu pierwszej instancji skutki procesowe błędnego zaadresowania skargi przez skarżącą obciążają spółkę J.

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.), skargę odrzucił.

Skarżąca wniosła zażalenie na postanowienie z 30 listopada 2015 r.

Wyjaśniła jedynie, że skarga została wniesiona w terminie, a jedynie z powodu oczywistych omyłek pisarskich dotarła do Sądu z opóźnieniem.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarżąca nie podważała okoliczności błędnego zaadresowania skargi, oraz nie powoływała się na nieprawidłowe pouczenie przez organ o właściwym adresie na który powinna zostać wysłana skarga.

Oznacza to, że niewłaściwe zaadresowanie pisma nastąpiło z winy skarżącej. Tak zaadresowanej przesyłki nie można uznać jako prawidłowo wniesionej skargi, mimo, że po zwrocie została ponownie nadana na prawidłowy adres, ponieważ nastąpiło to już po 18 września 2015 r.

Nie ulega wątpliwości, że Sąd pierwszej instancji prawidłowo zastosował art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., zgodnie z którym sąd jest zobowiązany do odrzucenia skargi w przypadku wniesienia jej po terminie. WSA prawidłowo ocenił, że zaskarżoną decyzję doręczono skarżącej 19 sierpnia 2015 r., a skarga została wniesiona (skutecznie) zgodnie z art. 54 § 1 p.p.s.a. 24 września 2015 r., a więc po terminie o jakim mowa w art. 53 § 1 p.p.s.a.

Należy zauważyć, że skarżąca wnosząc zażalenie powołała się jedynie na omyłkę pisarską, jednocześnie nie wskazując okoliczności czy dokumentów, które pozwoliłyby uznać, że błędne zaadresowanie pisma nastąpiło bez winy spółki.

Tym samym należy przyjąć, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w G. zasadnie postanowił o odrzuceniu skargi jako wniesionej po terminie.

Mając na uwadze powyższe, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a. postanowił oddalić zażalenie

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.