Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 2 lipca 2008 r.
II GZ 144/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Kuba.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia E. L., J. L., J. L. na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 lutego 2008 r. sygn. akt II GZ 144/07 w przedmiocie odrzucenia zażalenia E. L., J. L., J. L. na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 grudnia 2007 r. sygn. akt II GZ 144/07 w zakresie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi E. L., J. L., J. L. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w C. z dnia (...) maja 2007 r. nr (...) w przedmiocie środków z budżetu Unii Europejskiej postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 21 lutego 2008 r. Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił zażalenie E. L., J. L., J. L. na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 grudnia 2007 r. w zakresie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi E. L., J. L., J. L. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w C. z dnia (...) maja 2007 r. w przedmiocie środków z budżetu Unii Europejskiej.

Pismem z dnia (...) kwietnia 2008 r. (nazwanym "wniosek - zażalenie wraz ze skargą") E. L., J. L., J. L. zakwestionowali powyższe postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego, zarzucając naruszenie szeregu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Powyższe zażalenie jest niedopuszczalne.

Stosownie do art. 168 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), powoływanej dalej jako p.p.s.a., orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy. W myśl przepisów działu IV rozdziału 1 i 2 p.p.s.a. środki odwoławcze przysługują od orzeczeń wydanych przez wojewódzkie sądy administracyjne, natomiast orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego jako ostateczne nie podlegają zaskarżeniu i są prawomocne od chwili ich ogłoszenia bądź podpisania sentencji w przypadku orzeczenia wydanego na posiedzeniu niejawnym.

Z tej przyczyny niniejsze zażalenie podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w związku z art. 193 p.p.s.a.