Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 13 października 2009 r.
II GZ 144/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Kazimierz Brzeziński.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 13 października 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia E.L., J.L. i J.L. na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lutego 2009 r. sygn. akt II GZ 144/07 odrzucające zażalenie na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2008 r. sygn. akt II GZ 144/07 odrzucające zażalenie na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lipca 2008 r. sygn. akt II GZ 144/07 odrzucające zażalenie na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 lutego 2008 r. sygn. akt II GZ 144/07 odrzucające zażalenie na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 grudnia 2007 r., sygn. akt II GZ 144/07 odrzucające zażalenie na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 października 2007 r., sygn. akt II GZ 144/07 oddalające zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. z dnia 7 sierpnia 2007 r., sygn. akt II SA/GL 629/07 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi E.L., J.L. i J.L. na decyzję Dyrektora Ś. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w C. z dnia (...) maja 2007 r. nr (...) w przedmiocie środków z budżetu Unii Europejskiej postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 4 lutego 2009 r. odrzucił zażalenie E.L., J.L. i J.L. na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 września 2008 r., sygn. akt II GZ 144/07 odrzucające zażalenie na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 lipca 2008 r. sygn. akt II GZ 144/07 odrzucające zażalenie na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 lutego 2008 r. sygn. akt II GZ 144/07 odrzucające zażalenie na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 grudnia 2007 r., sygn. akt II GZ 144/07 odrzucające zażalenie na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 października 2007 r., sygn. akt II GZ 144/07 oddalające zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. z 7 sierpnia 2007 r., sygn. akt II SA/GL 629/07 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi E.L., J.L. i J.L. na decyzję Dyrektora Ś. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w C. z (...) maja 2007 r. nr (...) w przedmiocie środków z budżetu Unii Europejskiej.

W zażaleniu z 20 lutego 2009 r. nazwanym "WNIOSEK - ZAŻALENIE wraz ze SKARGĄ" E.L., J.L. i J.L. zaskarżyli postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 lutego 2009 r., sygn. akt II GZ 144/07 zarzucając, że zaskarżone postanowienie zostało wydane z naruszeniem wymienionych w nim przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i Kodeksu postępowania administracyjnego.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie jest niedopuszczalne.

Stosownie do art. 168 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy. Z treści art. 15 § 1 pkt 1, art. 173 § 1 i art. 194 § 1 p.p.s.a. wynika, że Naczelny Sąd Administracyjny jest właściwy do rozpoznawania środków odwoławczych od wyroków i postanowień wojewódzkich sądów administracyjnych, stosownie do przepisów tej ustawy. Powołana ustawa nie zawiera natomiast przepisu, który dopuszczałby możliwość rozpoznawania w trybie określonym w jej przepisach skargi kasacyjnej bądź zażalenia od orzeczeń wydanych przez Naczelny Sąd Administracyjny. Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego stają się prawomocne z chwilą ich wydania. O tym, że postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 lutego 2009 r. jest prawomocne i nie podlega zaskarżeniu skarżący zostali pouczeni przy doręczeniu im tego postanowienia.

Na marginesie należy zauważyć, że kwestie merytoryczne związane ze skargą na decyzję Dyrektora Ś. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w C. z (...) maja 2007 r. nie mogą być przedmiotem oceny Naczelnego Sądu Administracyjnego przy rozpatrywaniu zażalenia na zaskarżone postanowienie.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.