Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2205215

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 20 grudnia 2016 r.
II GZ 1280/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Bała.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia R. P. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2016 r. sygn. akt III SA/Po 1113/12 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi R. P. na postanowienie Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu z dnia (...) sierpnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z 11 kwietnia 2016 r., sygn. akt III SA/Po 1113/12, Przewodniczący Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wezwał R. P. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Poznaniu z 25 czerwca 2015 r. o odrzuceniu zażalenia w kwocie 100 zł, stosownie do § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.; dalej rozporządzenie).

Zażalenie na powyższe zarządzenie złożył skarżący, wnosząc o jego uchylenie i "uchylenie wpisu w całości, ponieważ żądany wpis jest niezgodny z prawem, bo wygórowany".

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie jest bezzasadne.

Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznając zażalenie na wezwanie do uiszczenia wpisu bada jego zgodność z prawem, tj. prawidłowość wskazania podstawy prawnej żądanego wpisu oraz jego wysokość.

W ocenie NSA zasadnie Przewodniczący Wydziału III WSA w Poznaniu przyjął, że zażalenie na postanowienie tego Sądu podlega wpisowi stałemu określonemu na podstawie § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia. Prawidłowo również określono wysokość żądanego wpisu -100 zł. Powyższa wysokość stanowi minimalną wartość wpisu sądowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym, przewidzianą powyższym rozporządzeniem. Stąd argument skarżącego o "wygórowanej wartości wpisu" NSA uznał za co najmniej niezrozumiały.

Mając na uwadze powyższe NSA uznał, że wezwanie do uiszczenia wpisu od zażalenia w zakresie określenia zarówno podstawy prawnej, jak i wysokości żądanego wpisu odpowiada prawu.

Z tej przyczyny Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 i z art. 198 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.