Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 11 grudnia 2007 r.
II GZ 106/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Urszula Raczkiewicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia Z. W. na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 sierpnia 2007 r. sygn. akt II GZ 106/07 odrzucające zażalenie na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lipca 2007 r. sygn. akt II GZ 106/07 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi Z. W. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) czerwca 2006 r., Nr (...) w przedmiocie odmowy uznania zarzutów w sprawie postępowania egzekucyjnego obejmującego należność pieniężną wynikającą z grzywny postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2007 r. odrzucił zażalenie Z. W. na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lipca 2007 r., sygn. akt II GZ 106/07.

Pismem z dnia (...) października 2007 r. nazwanym "prośbą - skargą kasacyjną, odwołaniem, apelacją zarzutową" Z. W. zakwestionował postanowienie NSA, zarzucając naruszenie licznych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie jest niedopuszczalne.

Stosownie do art. 168 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej: p.p.s.a., orzeczenie sądu staje się prawomocne jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy. Ponieważ od orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego nie przysługują środki odwoławcze, są one prawomocne od chwili ich ogłoszenia bądź podpisania sentencji. W związku z tym kwestionowanie środkiem odwoławczym postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego jest niedopuszczalne i zażalenie podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. w zw. z art. 193 p.p.s.a.