Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 12 marca 2008 r.
II GZ 106/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Kuba.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia Z. W. na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2007 r. sygn. akt II GZ 106/07 odrzucające zażalenie na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 sierpnia 2007 r. sygn. akt II GZ 106/07 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi Z. W. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) czerwca 2006 r., nr (...) w przedmiocie odmowy uznania zarzutów w sprawie postępowania egzekucyjnego obejmującego należność pieniężną wynikającą z grzywny postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 11 grudnia 2007 r. Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił zażalenie Z. W. na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 sierpnia 2007 r., którym Sąd odrzucił zażalenie na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lipca 2007 r. oddalające zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału (...) Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 22 marca 2007 r. w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego.

Pismem z dnia 15 stycznia 2008 r. (nazwanym "prośbą - skargą kasacyjną, odwołaniem, apelacją zarzutową") Z. W. zakwestionował powyższe postanowienie NSA, zarzucając naruszenie szeregu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Powyższe zażalenie jest niedopuszczalne.

Stosownie do art. 168 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), powoływanej dalej jako p.p.s.a., orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy. W myśl przepisów działu IV rozdziału 1 i 2 p.p.s.a. środki odwoławcze przysługują od orzeczeń wydanych przez wojewódzkie sądy administracyjne, natomiast orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego jako ostateczne nie podlegają zaskarżeniu i są prawomocne od chwili ich ogłoszenia bądź podpisania sentencji.

Z tej przyczyny niniejsze zażalenie podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w związku z art. 193 p.p.s.a.