II GSK 8/14 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego - OpenLEX

II GSK 8/14 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1651581

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lutego 2015 r. II GSK 8/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Wojciech Kręcisz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Celnej we W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 3 października 2013 r. sygn. akt III SA/Wr 343/13 w sprawie ze skargi G. sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia 19 (...) 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w zakresie zmiany lokalizacji punktu gier na automatach o niskich wygranych postanawia: zawiesić postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 3 października 2013 r. po rozpoznaniu sprawy ze skargi "G." Sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia 19 (...) 2013 r. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w zakresie zmiany lokalizacji punktu gier na automatach o niskich wygranych, uchylił zaskarżoną decyzję, stwierdził, że nie podlega ona wykonaniu do dnia prawomocności wyroku i zasądził od organu na rzecz skarżącej koszty postępowania.

W uzasadnieniu wyroku Sąd I instancji stwierdził, że spór między stronami sprowadza się do wyjaśnienia, czy przepisy stanowiące podstawę prawną decyzji, a mianowicie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.), dalej: u.g.h. w zw. z art. 129 ust. 1 ustawy, mają charakter przepisów technicznych w rozumieniu art. 1 pkt 11 dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasady dotyczące usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.; dalej: dyrektywa) i czy wobec tego, przed ich wejściem w życie, powinny być notyfikowane Komisji Europejskiej, zgodnie z art. 8 ust. 1 dyrektywy.

W konkluzji, powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych, a także Trybunału Sprawiedliwości UE, Sąd I instancji uznał, że art. 135 ust. 2 u.g.h. jest przepisem technicznym, który nie został notyfikowany Komisji Europejskiej, a więc jako niezgodny z prawem unijnym nie może być stosowany.

Skargą kasacyjną Dyrektor Izby Celnej we W. domagał się uchylenia wskazanego wyroku w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania WSA we Wrocławiu oraz zasądzenia kosztów postępowania według norm prawem przepisanych. W ramach podstawy kasacyjnej z art. 174 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.) organ zarzucił m.in. naruszenie art. 135 ust. 2 u.g.h. poprzez niewłaściwe zastosowanie, polegające na przyjęciu, że przepis ten nie ma zastosowania w sprawie, gdyż jest niezgodny z prawem unijnym.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu z urzędu jest wiadome, że postanowieniem z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie o sygn. akt II GSK 686/13 NSA przedstawił Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne: "Czy art. 14 ust. 1 i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) są zgodne: a) z art. 2 i 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, b) z art. 20 i 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?".

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd może zawiesić postępowanie z uwagi na prejudycjalność innego toczącego się postępowania. Zagadnienie wstępne (prejudycjalne) występuje w sytuacji, w której uprzednie rozstrzygnięcie określonego zagadnienia, które występuje w sprawie, może wpływać na wynik toczącego się postępowania, co w rezultacie uzasadnia celowość wstrzymania czynności w postępowaniu sądowoadministracyjnym do czasu rozstrzygnięcia tej istotnej kwestii.

Przez zagadnienie wstępne (kwestię prejudycjalną) należy zatem rozumieć przeszkodę powstającą lub ujawniającą się w toku postępowania sądowego, której usunięcie jest istotne z punktu widzenia możliwości prawidłowej realizacji celu postępowania sądowoadministracyjnego i ma bezpośredni wpływ na jego wynik (vide wyrok NSA z dnia 19 kwietnia 2006 r. o sygn. akt I FSK 845/05, publik. LEX nr 212145). Warunkiem skorzystania z tej podstawy prawnej, mającej związek z wynikiem innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego oraz przed Trybunałem Sprawiedliwości UE i Trybunałem Konstytucyjnym, jest wystąpienie sytuacji, w której to inne postępowanie jest już rozpoczęte (vide np. postanowienie NSA z dnia 6 lipca 2011 r. o sygn. akt II FZ 278/11, publik. ONSAiWSA z 2012 r. Nr 6, poz. 99).

Stwierdzić należy, że rozstrzygnięcie przez TK kwestii zgodności z przepisami Konstytucji RP art. 14 ust. 1 u.g.h., mającej wpływ na zagadnienie stosowania art. 135 ust. 2 tej ustawy, mieć będzie również wpływ na kontrolę wyroku Sądu I instancji w aspekcie postawionych w skardze kasacyjnej zarzutów naruszenia prawa materialnego oraz argumentacji zawartej w jej uzasadnieniu.

W tym stanie rzeczy NSA na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 p.p.s.a. z urzędu zawiesił postępowanie w niniejszej sprawie do czasu rozpoznania przez TK sprawy o sygn. akt P 4/14

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.