II GSK 765/14 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - OpenLEX

II GSK 765/14 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1712886

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 maja 2015 r. II GSK 765/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Magdalena Bosakirska (spr.).

Sędziowie: NSA Joanna Sieńczyło-Chlabicz, del. WSA Inga Gołowska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2015 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Z. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 28 listopada 2013 r., sygn. akt VI SA/Wa 1304/13 w sprawie ze skargi Z. P. na decyzję Komisji Nadzoru Audytowego z dnia (...) lutego 2013 r., nr (...) w przedmiocie wpisu do rejestru biegłych rewidentów

1. oddala skargę kasacyjną;

2. zasądza od Z. P. na rzecz Komisji Nadzoru Audytowego 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.