Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2585868

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 29 listopada 2018 r.
II GSK 754/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Rysz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu z urzędu w dniu 29 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej sprawy o sprostowanie oczywistej omyłki w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 września 2018 r. sygn. akt II GSK 754/18 w sprawie ze skargi kasacyjnej W. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 10 stycznia 2018 r. sygn. akt I SA/Bk 1382/17 w sprawie ze skargi W. P. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku z dnia (...) sierpnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry postanawia z urzędu sprostować oczywistą omyłkę w sentencji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 września 2018 r. o sygn. akt II GSK 754/18 w ten sposób, że w wersie jedenastym od góry w miejsce "rozprawie" wpisać "posiedzeniu niejawnym".

Uzasadnienie faktyczne

W wyniku oczywistej omyłki w sentencji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 września 2018 r. (sygn. akt II GSK 754/18) wadliwie określono, że skarga kasacyjna została rozpoznana na rozprawie, podczas gdy Naczelny Sąd Administracyjny - z uwagi na zrzeczenie się rozprawy przez skarżącego - rozpoznał skargę kasacyjną na posiedzeniu niejawnym, stosownie do art. 182 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.). Powyższa oczywista omyłka wymagała sprostowania.

W tej sytuacji Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 156 § 1 i 2 w związku z art. 193 p.p.s.a. postanowił, jak w sentencji.

PG

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.