II GSK 713/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2480654

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 kwietnia 2018 r. II GSK 713/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zbigniew Czarnik.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej wniosku K B o wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie ze skargi kasacyjnej K B od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 listopada 2017 r.; sygn. akt VI SA/Wa 1237/17 w sprawie ze skargi KB na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) marca 2017 r.; nr (...) w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług rusznikarskich oraz obrotu bronią i amunicją postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 16 listopada 2017 r. oddalił skargę K B na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) marca 2017 r. w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług rusznikarskich oraz obrotu bronią i amunicją.

K B zaskarżył powyższy wyrok w całości oraz wniósł o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu podał, że wykonanie zaskarżonej decyzji skutkować będzie dla niego znaczną szkodą, a także spowoduje powstanie skutków trudnych do odwrócenia. Wykonanie decyzji w przedmiocie cofnięcia koncesji będzie się wiązało z obowiązkiem sprzedaży przez niego posiadanych materiałów wybuchowych, broni, amunicji. Zatem wykonanie decyzji spowoduje całkowitą likwidację prowadzonej przez niego od lat działalności gospodarczej, stanowiącej jedyne źródło dochodów.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

W art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., określono przesłanki uzasadniające wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności. Sąd jest uprawniony do uwzględnienia wniosku, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Obowiązek przedstawienia okoliczności, które pozwolą sądowi na dokonanie oceny, czy spełnione są przesłanki uzasadniające wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności, spoczywa na wnioskodawcy. Domagając się wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, skarżący musi wykazać, że zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia tym aktem znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

W rozpoznawanej sprawie organ, który wydał zaskarżoną decyzję na wniosek skarżącego wstrzymał jej wykonanie. Wprawdzie skutek wynikający ze wspomnianego postanowienia (tj. wstrzymanie wykonania decyzji) upadł wraz z wydaniem przez Sąd I instancji wyroku oddalającego skargę, jednakże wyrażone wówczas stanowisko odnośnie do wystąpienia przesłanek wstrzymania wykonania decyzji pozostaje nadal aktualne.

Przypomnieć należy, że zgodnie z art. 17b ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 67, poz..679 z późn. zm.) po uprawomocnieniu się decyzji o cofnięciu koncesji przedsiębiorca jest obowiązany zbyć materiały wybuchowe, broń, amunicję oraz wyroby i dokumentację technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w terminie określonym w decyzji cofającej koncesję.

Konieczność zbycia wszystkich posiadanych przez niego materiałów wybuchowych, broni, amunicji spowoduje całkowitą likwidację prowadzonej działalności gospodarczej, a zatem uznać należy, że istnieje prawdopodobieństwo zaistnienia przesłanek z art. 61 § 3 p.p.s.a.

W literaturze podkreśla się, że przesłanki wstrzymania wykonania decyzji dotyczą zdarzeń przyszłych, będących spodziewanym skutkiem wykonania aktu lub czynności, czy to w drodze egzekucji administracyjnej, czy to w wyniku działań osób trzecich realizujących swoje uprawnienia lub obowiązki. Zaznacza się przy tym, że skutki te mają w ocenie wniosku znaczenie niejako potencjalne. Nie jest wymagane, żeby w jakimś mniejszym lub większym zakresie rzeczywiście wystąpiły. Przepis art. 61 § 3 zd. 1 in fine p.p.s.a. wymaga jedynie zagrożenia ich wystąpienia ("zachodzi niebezpieczeństwo"), czyli można się ich spodziewać na podstawie racjonalnej oceny zakresu, zasad i tytułu wykonania aktu lub czynności w czasie zawisłości sprawy w sądzie administracyjnym (por. J. Borkowski, Wstrzymanie wykonania decyzji w postępowaniu kasacyjnym, Monitor Prawniczy, 2006 r., nr 14, s. 677).

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, w niniejszej sprawie zachodzi niebezpieczeństwo, że wykonanie zaskarżonej decyzji spowoduje trudne do odwrócenia skutki.

Mając powyższe na względzie, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 61 § 3 w związku z art. 193 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.