Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3148357

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 9 lutego 2021 r.
II GSK 660/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Korycińska (spr.).

Sędziowie: NSA Dorota Dąbek, del. WSA Jacek Czaja.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej D. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 9 stycznia 2019 r. sygn. akt III SA/Kr 856/18 w sprawie ze skargi D. S. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie z dnia (...) czerwca 2018 r., nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry

1) umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,

2) zwrócić D.

S. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 360 (trzysta sześćdziesiąt) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem, które wpłynęło do Naczelnego Sądu Administracyjnego w dniu 25 stycznia 2021 r., pełnomocnik D. S. cofnął skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 9 stycznia 2019 r., sygn. akt III SA/Kr 856/18.

Naczelny Sąd Administracyjny uznając, że cofnięcie skargi kasacyjnej jest skuteczne i dopuszczalne, na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 oraz art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325), postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.