Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1758393

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 8 lipca 2015 r.
II GSK 612/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Jagielska (spr.).

Sędziowie NSA: Jan Bała Stanisław Gronowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2015 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Głównego Inspektora Transportu Drogowego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 25 listopada 2014 r. sygn. akt VI SA/Wa 27/14 w sprawie ze skargi S. Spółki z o.o. w W. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) października 2013 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia

1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w W.;

2. zasądza od S. Spółki z o.o. w W. na rzecz Głównego Inspektora Transportu Drogowego 2600 (dwa tysiące sześćset) złotych tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.