Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 23 października 2007 r.
II GSK 60/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Cezary Pryca.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 23 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej wniosku T. P. Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. o podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej T. P. Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 25 października 2006 r. sygn. akt VI SA/Wa 1393/06 w sprawie ze skargi T. P. Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 23 maja 2006 r. Nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania dotyczącego usług telekomunikacyjnych postanawia: podjąć zawieszone postępowanie

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 10 października 2007 r. T. P. S.A. z siedzibą w W. na podstawie art. 193 w zw. z art. 129 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. dalej: p.p.s.a.) złożyła wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania.

Zgodnie z art. 129 p.p.s.a. w razie zawieszenia postępowania na zgodny wniosek stron sąd postanowi podjąć postępowanie na wniosek którejkolwiek z nich, nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od zawieszenia postępowania.

Mając na uwadze powyższe Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 193 w zw. z art. 129 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.