Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2585867

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 29 listopada 2018 r.
II GSK 590/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Rysz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu z urzędu w dniu 29 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej sprawy o sprostowanie oczywistej omyłki w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 września 2018 r. sygn. akt II GSK 590/18 w sprawie ze skargi kasacyjnej Ministra Infrastruktury i Budownictwa od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 września 2017 r. sygn. akt VI SA/Wa 614/17 w sprawie ze skargi T. S. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia (...) stycznia 2017 r. nr (...) w przedmiocie nakazu rejestracji używanych odbiorników i ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych postanawia z urzędu sprostować oczywistą omyłkę w sentencji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 września 2018 r. o sygn. akt II GSK 590/18 w ten sposób, że punkcie trzecim sentencji w miejsce "Ministra Infrastruktury i Budownictwa" wpisać "Ministra Infrastruktury".

Uzasadnienie faktyczne

W wyniku oczywistej omyłki w sentencji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 września 2018 r. (sygn. akt II GSK 590/18) wadliwie określono organ administracji publicznej, na którego rzecz zasądzono zwrot kosztów postępowania kasacyjnego. W dacie orzekania przez Naczelny Sąd Administracyjny zadania z zakresu ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych wykonywał Minister Infrastruktury (por. § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 23 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury - Dz. U. z 2018 r. poz. 192) a nie Minister Infrastruktury i Budownictwa. Powyższa oczywista omyłka wymagała sprostowania.

W tej sytuacji Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 156 § 1 i 2 w związku z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) postanowił, jak w sentencji.

PG

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.