II GSK 572/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2426013

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 stycznia 2018 r. II GSK 572/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Gabriela Jyż (spr.).

Sędziowie: NSA Joanna Zabłocka, WSA (del.) Urszula Wilk.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2018 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Celnej w P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rz. z dnia 18 listopada 2015 r., sygn. akt II SA/Rz 575/15 w sprawie ze skargi M. Spółki z o.o. w R. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. z dnia (...) lutego 2015 r., nr (...) w przedmiocie cofnięcia rejestracji automatu do gier na automatach o niskich wygranych postanawia:

1.

umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;

2.

zwrócić Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Rz. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rz. uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 10 stycznia 2018 r., Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rz. cofnął skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rz. z dnia 18 listopada 2015 r., sygn. akt II SA/Rz 575/15.

Mając na uwadze, że cofnięcie skargi kasacyjnej jest skuteczne, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 oraz na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.