Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2623602

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 20 lutego 2019 r.
II GSK 5602/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zbigniew Czarnik.

Sędziowie: NSA Krystyna Anna Stec, del. WSA Cezary Kosterna (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2019 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej W P od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 8 września 2016 r. sygn. akt II SA/Ol 450/16 w sprawie ze skargi W P na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Olsztynie z dnia (...) lutego 2016 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry postanawia:

1. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,

2. zwrócić W P ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w wysokości 540 (pięćset czterdzieści) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 8 września 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie oddalił skargę W P na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Olsztynie z dnia (...) lutego 2016 r., w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry.

Pismem z dnia 7 lutego 2019 r. pełnomocnik skarżącego cofnął skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 8 września 2016 r., sygn. akt II SA/Ol 450/16.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), dalej: p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę i cofnięcie to wiąże sąd. Przepis ten na podstawie art. 193 p.p.s.a. znajduje odpowiednie zastosowanie w postępowaniu kasacyjnym. Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a. cofnięcie skargi kasacyjnej skutkuje umorzeniem postępowania.

W tych okolicznościach Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a. oraz na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.