II GSK 555/14 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - OpenLEX

II GSK 555/14 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1712213

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 kwietnia 2015 r. II GSK 555/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Sieńczyło-Chlabicz.

Sędziowie: NSA Wojciech Kręcisz (spr.), del. WSA Joanna Zabłocka.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2015 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej R. B. - B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 listopada 2013 r. sygn. akt VI SA/Wa 1613/13 w sprawie ze skargi R. B. - B. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 18 (...) 2013 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym

1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie;

2. zasądza od Głównego Inspektora Transportu Drogowego na rzecz R. B. kwotę (...) (słownie: (...)) złotych tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.