II GSK 5542/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2616472

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lutego 2019 r. II GSK 5542/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Zabłocka (spr.).

Sędziowie: NSA Joanna Sieńczyło-Chlabicz, del. WSA Cezary Kosterna.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2019 r. na posiedzeniu jawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej P.O.Sp. z o.o. w T. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 2 sierpnia 2016 r. sygn. akt III SA/Kr 1465/15 w sprawie ze skargi P.O.Sp. z o.o. w T. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia 4 sierpnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry postanawia:

1.

umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;

2.

zwrócić P.O.Sp. z o.o. w T. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 360 (trzysta sześćdziesiąt) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Pełnomocnik wnoszącego skargę kasacyjną pismem z dnia 14 stycznia 2019 r. cofnął skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 2 sierpnia 2016 r. sygn. akt III SA/Kr 1465/15.

Naczelny Sąd Administracyjny uznając, że cofnięcie skargi kasacyjnej jest skuteczne i dopuszczalne - na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 oraz na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2018.1302 j.t.) - orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.