Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 11 marca 2008 r.
II GSK 511/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Kabat-Rembelska (spr.).

Sędziowie: del. WSA Maria Jagielska, NSA Andrzej Kuba.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2008 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej M. L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 26 czerwca 2007 r. sygn. akt VI SA/Wa 673/07 w sprawie ze skargi M. L. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) lutego 2007 r. nr (...) w przedmiocie sprzeciwu od wpisu na listę adwokatów postanawia zawiesić postępowanie

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. wyrokiem z dnia 26 czerwca 2007 r., sygn. akt VI SA/Wa 673/07 oddalił skargę M. L. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) lutego 2007 r. o nr (...) w przedmiocie sprzeciwu od wpisu na listę adwokatów dokonanego uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Cz. z dnia (...) grudnia 2006 r.

W skardze kasacyjnej M. L. zaskarżyła w całości wyrok Sądu I instancji, zarzucając naruszenie prawa materialnego i procesowego. Domagała się uchylenia zaskarżonego wyroku i stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji wskutek jej wydania z naruszeniem przepisów o właściwości rzeczowej, ewentualnie uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w W. Skarżąca zarzuciła m.in. naruszenie art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058 ze zm.), przez jego błędną wykładnię.

W piśmie procesowym z dnia 29 lutego 2008 r. pełnomocnik M. L. uzupełnił uzasadnienie podniesionego w skardze kasacyjnej zarzutu naruszenia art. 69 ust. 2 Prawa o adwokaturze podnosząc, że sprzeciw został przez Ministra Sprawiedliwości wniesiony po upływie 30-dniowego terminu wskazanego w powyższym przepisie. Podał, że uchwała o wpisie M. L. na listę adwokatów została doręczona Ministrowi Sprawiedliwości w dniu 10 stycznia 2007 r., natomiast sprzeciw Ministra Sprawiedliwości został skarżącej doręczony w dniu 14 lutego 2007 r.

Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygn. akt II GSK 465/07, ze skargi kasacyjnej R. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 5 lipca 2007 r., sygn. akt VI SA/Wa 665/07, oddalającego skargę R. P. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) lutego 2007 r., nr (...), w przedmiocie sprzeciwu od wpisu na listę adwokatów, w której sformułowano identyczny zarzut naruszenia art. 69 ust. 2 Prawa o adwokaturze, postanowieniem z dnia (...) lutego 2008 r., sygn. akt II GSK 465/07, przedstawił składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego następujące zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości: "Czy 30-dniowy termin do wyrażenia przez Ministra Sprawiedliwości sprzeciwu, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo adwokaturze (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058 ze zm.) jest terminem do doręczenia tego sprzeciwu stronie, czy też terminem, w którym sprzeciw powinien być nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego?".

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym. Skoro przedstawione składowi siedmiu sędziów NSA w postanowieniu z dnia 27 lutego 2008 r. o sygn. akt II GSK 465/07 zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości wystąpiło również w niniejszej sprawie, to zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego rozpatrzenie tego zagadnienia będzie miało wpływ na wynik niniejszej sprawy.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.