Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2615358

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 23 stycznia 2019 r.
II GSK 4841/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Zabłocka (spr.).

Sędziowie: NSA Joanna Sieńczyło-Chlabicz, del. WSA Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2019 r. na posiedzeniu jawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej J. R. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 13 lipca 2016 r. sygn. akt I SA/Po 2237/15 w sprawie ze skargi J. R. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu z dnia 17 września 2015 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry postanawia:

1.

umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;

2.

zwrócić J. R. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 200 (dwieście) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Pełnomocnik wnoszącego skargę kasacyjną pismem z dnia 3 stycznia 2019 r. cofnął skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 13 lipca 2016 r. sygn. akt I SA/Po 2237/15.

Naczelny Sąd Administracyjny uznając, że cofnięcie skargi kasacyjnej jest skuteczne i dopuszczalne - na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 oraz na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2018.1302 j.t.) - orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.