Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1449168

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 7 lutego 2014 r.
II GSK 470/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Hanna Kamińska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej w sprawie ze skargi kasacyjnej "S." Sp. z o.o. z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 14 listopada 2011 r. sygn. akt VI SA/Wa 1539/11 w sprawie ze skargi "S." Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) maja 2011 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gry na automacie poza kasynem gry postanawia: zawiesić postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Uzasadnienie faktyczne

Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygn. akt II GSK 686/13 przedstawił Trybunałowi Konstytucyjnemu do rozstrzygnięcia następujące zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości: "Czy art. 14 ust. 1 i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) są zgodne:

a)

z art. 2 i 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

b)

z art. 20 i 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?"

Ponieważ zarzuty podniesione w skardze kasacyjnej złożonej w niniejszej sprawie obejmują również zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.) postanowił zawiesić postępowanie w sprawie do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny kwestii będących przedmiotem powyższego pytania prawnego.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.