II GSK 466/14 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - OpenLEX

II GSK 466/14 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1712242

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 kwietnia 2015 r. II GSK 466/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Robotowska.

Sędziowie: NSA Marzenna Zielińska (spr.), del. WSA Inga Gołowska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2015 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Krajowej Rady Notarialnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 listopada 2013 r. sygn. akt VI SA/Wa 1663/13 w sprawie ze skargi P. K. na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej z dnia (...) kwietnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie negatywnego zaopiniowania wniosku o powołanie na stanowisko notariusza

1. oddala skargę kasacyjną;

2. zasądza od Krajowej Rady Notarialnej na rzecz P. K. 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.