Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2231191

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 28 lutego 2017 r.
II GSK 4129/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Anna Stec.

Sędziowie NSA: Mirosław Trzecki (spr.), del. Stanisław Śliwa.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2017 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej "F." Spółki z o.o. w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 5 maja 2016 r. sygn. akt III SA/Gd 176/16 w sprawie ze skargi "F." Spółki z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Gdyni z dnia (...) lipca 2010 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zezwolenia na urządzanie i prowadzenie gier na automatach o niskich wygranych

1.

umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;

2.

zwrócić "F." Spółce z o.o. w W. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w wysokości 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

"F." Spółka z o.o. w W. pismem z (...) lutego 2017 r. cofnęła skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 5 maja 2016 r., sygn. akt III SA/Gd 176/16.

Naczelny Sąd Administracyjny uznając, że cofnięcie skargi kasacyjnej jest skuteczne i dopuszczalne, na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 oraz art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.