Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1449167

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 12 marca 2014 r.
II GSK 392/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Bała.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej wniosku Gminy S. o wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie ze skargi kasacyjnej Gminy S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w K. z dnia 22 października 2013 r., sygn. akt II SA/Ke 747/13 w sprawie ze skargi Gminy S. na decyzję Zarządu Województwa Ś. z dnia (...) czerwca 2013 r., nr (...) w przedmiocie zwrotu części dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

W skardze kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w K. z 22 października 2013 r., sygn. akt II SA/Ke 747/13, Gmina S. wniosła o wstrzymanie wykonania decyzji Zarządu Województwa Ś. z (...) czerwca 2013 r., stosownie do art. 61 § 3 w związku z art. 193ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Praw o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej p.p.s.a.). W uzasadnieniu wniosku wskazano, że zapłata kwoty wynikającej z decyzji wraz z odsetkami za zwłokę nie została zaplanowana w projekcie uchwały budżetowej Gminy S. na 2014 r. i obecnie zapłata całej kwoty stanowi dla Gminy konieczność natychmiastowego przesunięcia środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań własnych z zakresu m.in. oświaty, opieki społecznej na ten cel, co spowoduje znaczny uszczerbek w poziomie wykonywania zadań. Stwierdzono, że Gmina nie jest zamożna i nie posiada wolnych zgromadzonych środków, które mogłaby przeznaczyć na zapłatę bez kolizji z innymi niezbędnymi wydatkami.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 61 § 3 p.p.s.a. sąd może wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli skarżący wykaże, iż zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Postanowienie w tym przedmiocie może zostać wydane również na etapie postępowania kasacyjnego.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego Gmina S. w sposób wystarczający wykazała, że zachodzą przesłanki udzielenia ochrony tymczasowej, gdyż wykonanie zaskarżonej decyzji przed podjęciem przez Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnięcia co do zasadności skargi kasacyjnej mogłoby spowodować trudne do odwrócenia skutki. Konieczność zwrotu przez skarżącą Gminę środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 340.512,23 zł wiązałoby się niewątpliwie z przesunięciem środków finansowych przewidzianych w budżecie na zadania własne gminy, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do ograniczenia wykonania niezbędnych zadań na rzecz mieszkańców gminy. Stąd też należy podzielić stanowisko zawarte w postanowieniu NSA z 25 czerwca 2013 r., sygn. akt II GSK 1087/13, że konieczność dokonania przesunięć budżetowych ze środków przewidzianych na zadania własne gminy wskazuje na istnienie niebezpieczeństwa spowodowania znacznej szkody i spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 61 § 3 w związku z art. 193 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.