II GSK 3883/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2414133

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 2017 r. II GSK 3883/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Anna Stec.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej wniosku Gminy W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 30 sierpnia 2017 r. sygn. akt I SA/Bk 749/17 w sprawie ze skargi Gminy W. na negatywne rozpatrzenie protestu przez Zarząd Województwa Podlaskiego z dnia (...) lipca 2017 r. nr (...) w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 30 sierpnia 2017 r., sygn. akt I SA/Bk 749/17, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę Gminy W. na negatywne rozpatrzenie protestu przez Zarząd Województwa Podlaskiego z dnia (...) lipca 2017 r. w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowania realizacji projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącej w dniu 5 października 2017 r.

W dniu 6 listopada 2017 r. w sprawie złożono skargę kasacyjną od wyżej opisanego wyroku, zaś w dniu 7 listopada 2017 r. pismo określone jako "uzupełnienie skargi kasacyjnej", w którym zawarto m.in. wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

We wniosku o przywrócenie terminu wskazano, że przyczyną uchybienia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej była nagła choroba pełnomocnika w okresie od dnia 19 października 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. - co potwierdza zaświadczenie lekarskie.

Pełnomocnik strony skarżącej twierdziła, że wobec nagłej choroby, objawów tej choroby oraz zaleceń lekarza nie miała możliwości wykonywania obowiązków zawodowych i jakichkolwiek czynności konsultacyjnych. Nadto wskazała, że z uwagi konieczność zapoznania z materiałem sprawy dochowanie ustawowego terminu nie byłoby możliwe także w razie ustanowienia ewentualnego pełnomocnika substytucyjnego. Pełnomocnik oświadczyła przy tym, że najwcześniej w dniu 2 listopada 2017 r. była zdolna do dokonania czynności w postaci sporządzenia i nadania skargi kasacyjnej, a zatem termin, o którym mowa w art. 87 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.), został dochowany.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek o przywrócenie terminu zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do treści art. 86 § 1 p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek przywróci termin. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana w terminie siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia, uprawdopodobniając równocześnie okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu (art. 87 § 1 i 2 p.p.s.a.). Z powyższego unormowania wynika, że brak winy w uchybieniu terminu stanowi konieczną i podstawową przesłankę przywrócenia terminu. Brak winy jako przesłanka zasadności wniosku o przywrócenie terminu polega na dopełnieniu obowiązku dołożenia szczególnej staranności przy dokonywaniu czynności procesowej. Oceniając wystąpienie tej przesłanki, sąd przyjmuje obiektywny miernik staranności, której można wymagać od każdego należycie dbającego o swoje interesy.

Bezspornie pojęcie winy strony w uchybieniu terminu obejmuje swoim zakresem także winę osób trzecich, które strona upoważniła do dokonania określonych czynności. A jak podkreślono w postanowieniu NSA z 7 maja 2010 r., sygn. akt I OZ 327/10, uchybienie terminu przez stronę, spowodowane okolicznościami związanymi z osobą jej pełnomocnika, w pełni odnosi negatywne skutki wobec niej samej. Brak winy można przyjąć tylko wtedy, gdy strona i jej pełnomocnik nie mogli usunąć przeszkody przy użyciu największego w danych okolicznościach wysiłku.

Wymóg uprawdopodobnienia okoliczności wskazujących na brak winy w uchybieniu terminu, zawarty w art. 87 § 2 p.p.s.a., jest niezbędną przesłanką zasadności wniosku o przywrócenie terminu. I tak dokumentacji wskazującej na chorobę pełnomocnika strony nie należy automatycznie traktować jako okoliczność wykluczającą winę. Zgodnie z utrwaloną już linią orzeczniczą NSA tylko nagła choroba uniemożliwiająca podjęcie czynności procesowych i innych działań w charakterze pełnomocnika stanowi przesłankę do przywrócenia terminu do dokonania określonej czynności procesowej.

Z twierdzeń zawartych we wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej jak i z treści załączonego do niego zaświadczenia lekarskiego wynika, że stan chorobowy pełnomocnika trwał w okresie od 19 do 31 października 2017 r. Powyższe oznacza, że wniosek o przywrócenie terminu został złożony w ustawą przewidzianym do tego czasie. Dalej, z treści zaświadczenia wynika, że pełnomocnik skarżącej Gminy stawiła się u lekarza w dniu 19 października 2017 r. z dolegliwościami bólowymi, temperaturą i osłabieniem. Zastosowano terapię antybiotykiem i - zgodnie ze wskazaniami lekarza zawartymi w treści zaświadczenia lekarskiego - nakazano leżenie. Powyższe stanowi poparcie dla twierdzeń wniosku o nagłym stanie chorobowym, który uniemożliwił pełnomocnikowi podjęcie czynności procesowych i uprawdopodabnia brak jej winy w uchybieniu terminu.

Wobec powyższego, Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że przywrócenie terminu skarżącej Gminie do wniesienia skargi kasacyjnej jest usprawiedliwione i orzekł jak w sentencji na podstawie art. 86 § 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a. w zw. z art. 64 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.