Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1145524

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 20 marca 2012 r.
II GSK 381/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marzenna Zielińska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej wniosku W. G. o wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie ze skargi kasacyjnej W. G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 29 września 2011 r. sygn. akt VI SA/Wa 1450/11 w sprawie ze skargi W. G. na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z dnia (...) kwietnia 2011 r. nr (...) w przedmiocie nakazu prawidłowego oznakowania produktu spożywczego postanawia oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. wyrokiem z 29 września 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 1450/11, oddalił skargę W. G. na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z (...) kwietnia 2011 r., nr (...), w przedmiocie nakazu prawidłowego oznakowania produktu spożywczego.

Sąd pierwszej instancji przyjął następujące ustalenia:

Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (dalej: Główny Inspektor) zaskarżoną decyzją utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji, nakazującą poddanie zabiegowi zmiany oznakowania partii wyrobu: M. j., opakowania a'500 g, poprzez podanie w wykazie składników postaci, w jakiej zostały użyte jaja w procesie produkcyjnym makaronu, tj. masa jajowa pasteryzowana.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. oddalił skargę W. G. na decyzję Głównego Inspektora.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku złożył W. G., wnosząc jednocześnie o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu powyższego wniosku podniesiono, że przy zmianie opakowania skarżący poniesie wysokie koszty związane z nowym projektem i rezygnacją z zamówienia znaczącej liczby opakowań.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 61 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270, dalej: p.p.s.a.) po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Katalog przesłanek warunkujących wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia jest zamknięty. Przepis art. 61 § 3 p.p.s.a. zobowiązuje stronę do wskazania przesłanek wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu lub czynności, nie nakładając na nią obowiązku ich udowodnienia.

Ocena, czy wskazane przez stronę okoliczności są wystarczające do wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu, a zatem czy zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, pozostaje w wyłącznej kompetencji sądu.

Przez pojęcie niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków należy rozumieć sytuację, w której nie będzie możliwe późniejsze wynagrodzenie powstałej szkody przez zwrot spełnionego i wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do pierwotnego stanu. Ponadto, badając wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, sąd powinien wziąć pod uwagę nie tylko okoliczności podniesione w tym wniosku, ale także okoliczności całej sprawy. Dopuszczalne jest także wstrzymanie wykonania decyzji na podstawie powyższego przepisu w postępowaniu kasacyjnym wszczętym na skutek wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku oddalającego skargę (por. uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 kwietnia 2007 r., sygn. akt I GPS 1/07).

Odnosząc powyższe do oceny zasadności złożonego przez W. G. wniosku, należy stwierdzić, że nie zostały spełnione ustawowe przesłanki uzasadniające wstrzymanie wykonania decyzji. Wnioskodawca nie wykazał, że wykonanie nakazu Głównego Inspektora mogłoby spowodować trudny do odwrócenia skutek w postaci utraty rozpoznawalności produktu na rynku, bowiem jest on znany ze swej nazwy, a nie z wykazu składników. W rozpoznawanej sprawie nie uprawdopodobniono także drugiej przesłanki wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu lub czynności, tj. wystąpienia niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody w postaci poniesienia wysokich kosztów związanych z realizacją nowego projektu oraz rezygnacją z zamówienia znaczącej liczby opakowań. Konieczność zmiany oznakowania produktu poprzez zastąpienie w wykazie składników słowa "jaja" wyrażeniem "masa jajowa pasteryzowana" nie musi bowiem wiązać się z wycofaniem dotychczasowych opakowań i zamówieniem nowych. Producent może bowiem na dotychczasowym opakowaniu, w miejscu zakwestionowanego przez organ wykazu składników, umieścić naklejkę z wykazem składników zgodnym z nakazem Głównego Inspektora. Nakazane przez organ zmiany pozostaną bez znacznego wpływu na sprzedaż produktu, wskutek czego, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, zasadnym jest wydanie postanowienia o oddaleniu wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu na obecnym etapie postępowania. W związku z powyższym podane przez wnioskodawcę okoliczności nie stanowią podstawy do przyznania ochrony tymczasowej.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 61 § 3 w zw. z art. 193 p.p.s.a. orzekł jak sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.