Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1145522

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 20 marca 2012 r.
II GSK 380/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marzenna Zielińska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej wniosku W. G. o wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie ze skargi kasacyjnej W. G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 29 września 2011 r. sygn. akt VI SA/Wa 1449/11 w sprawie ze skargi W. G. na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno -Spożywczych z dnia (...) kwietnia 2011 r. nr (...) w przedmiocie nakazu prawidłowego oznakowania produktu spożywczego postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. wyrokiem z 29 września 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 1449/11, oddalił skargę W. G. na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z (...) kwietnia 2011 r., nr (...), w przedmiocie nakazu prawidłowego oznakowania produktu spożywczego.

Sąd pierwszej instancji przyjął następujące ustalenia:

Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (dalej: Główny Inspektor) zaskarżoną decyzją utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji, nakazującą poddanie partii produktu o nazwie: M. d., opakowania a'500 g k., zabiegowi zmiany oznakowania poprzez usunięcie z nazwy produktu określenia "d." oraz zapisu "wyprodukowano zgodnie z systemem HACCP".

Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. oddalił skargę W. G. na decyzję Głównego Inspektora.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku złożył W. G., wnosząc jednocześnie o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu powyższego wniosku podniesiono, że przy zmianie opakowania skarżący poniesie wysokie koszty związane z nowym projektem i rezygnacją z zamówienia znaczącej liczby opakowań oraz że produkt z chwilą zmiany nazwy przestanie być rozpoznawalny. Skarżący wskazał, że "pracował długie lata na swą markę, która wskutek decyzji organu i związanej z tym konieczności zmiany nazwy niezwykle negatywnie wpłynie na sprzedaż produktu".

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 61 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270, dalej: p.p.s.a.) po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Katalog przesłanek warunkujących wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia jest zamknięty. Przepis art. 61 § 3 p.p.s.a. zobowiązuje stronę do wskazania przesłanek wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu lub czynności, nie nakładając na nią obowiązku ich udowodnienia.

Ocena, czy wskazane przez stronę okoliczności są wystarczające do wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu, a zatem czy zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, pozostaje w wyłącznej kompetencji sądu.

Przez pojęcie niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków należy rozumieć sytuację, w której nie będzie możliwe późniejsze wynagrodzenie powstałej szkody przez zwrot spełnionego i wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do pierwotnego stanu. Ponadto, badając wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji sąd powinien wziąć pod uwagę nie tylko okoliczności podniesione w tym wniosku, ale także okoliczności całej sprawy. Dopuszczalne jest także wstrzymanie wykonania decyzji na podstawie powyższego przepisu w postępowaniu kasacyjnym wszczętym na skutek wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku oddalającego skargę (por. uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 kwietnia 2007 r., sygn. akt I GPS 1/07).

Odnosząc powyższe do oceny zasadności złożonego przez W. G. wniosku, należy stwierdzić, że zostały spełnione ustawowe przesłanki uzasadniające wstrzymanie wykonania decyzji. Jej wykazanie przed podjęciem przez Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnięcia odnośnie do słuszności wniesionej skargi kasacyjnej mogłoby bowiem doprowadzić do wystąpienia trudnych do odwrócenia skutków. Otóż konieczność zmiany oznakowania produktu, poprzez usunięcie z nazwy określenia "d." oraz zapisu: "wyprodukowano zgodnie z systemem HACCP" mogłoby spowodować trudny do odwrócenia skutek w postaci utraty rozpoznawalności produktu na rynku, będącej konsekwencją zmiany nazwy tego produktu. W rozpoznawanej sprawie można dostrzec również spełnienie drugiej z przesłanek wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu lub czynności, a mianowicie wystąpienie niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody w postaci poniesienia wysokich kosztów związanych z realizacją nowego projektu oraz rezygnacją z zamówienia znaczącej liczby opakowań. Nakazane przez organ zmiany mogłyby negatywnie wpłynąć na sprzedaż produktu, wskutek czego, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, zasadnym jest wydanie postanowienia o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu na obecnym etapie postępowania przed rozpoznaniem wniesionej skargi kasacyjnej. W związku z powyższym podane przez wnioskodawcę okoliczności mogą stanowić i, zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, stanowią podstawę do uzyskania ochrony tymczasowej.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 61 § 3 w zw. z art. 193 p.p.s.a. orzekł jak sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.