II GSK 3787/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2597136

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 2018 r. II GSK 3787/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Korycińska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 13 lipca 2017 r., sygn. akt III SA/Wr 102/17 w sprawie ze skargi Ż. C. i D. T. - wspólników spółki cywilnej (...) na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) grudnia 2016 r., nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry postanawia:

1.

umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;

2.

zwrócić Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w W. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w wysokości 100 (sto) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem, które wpłynęło do Naczelnego Sądu Administracyjnego w dniu 30 listopada 2018 r. pełnomocnik Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w. W. cofnął skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 13 lipca 2017 r., sygn. akt III SA/Wr 102/17.

Naczelny Sąd Administracyjny uznając, że cofnięcie skargi kasacyjnej jest skuteczne i dopuszczalne, na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 oraz art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.