Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1449166

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 26 lutego 2014 r.
II GSK 324/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zofia Borowicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej wniosku S. B. o zawieszenie postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej S. B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w K. z dnia 11 września 2013 r. sygn. akt I SA/Kr 280/13 w sprawie ze skargi S. B. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) grudnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne postanawia: odmówić zawieszenia postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 11 września 2013 r., sygn. akt I SA/Kr 280/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w K. oddalił skargę S. B. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) grudnia 2012 r. w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne.

W skargę kasacyjnej od powyższego wyroku S. B. zawarła między innymi wniosek o zawieszenie postępowania do czasu zakończenia toczącego się przed organem postępowania dotyczącego umorzenia należności skarżącej na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r. poz. 1551), wskazując, że rozstrzygnięcie w tamtej sprawie będzie miało wpływ na to, czy zasadnym będzie kontynuowanie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie odmowy umorzenia odsetek w tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, zwanej dalej p.p.s.a.), sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zależność ta zachodzi wówczas, kiedy pomiędzy toczącym się postępowaniem sądowoadministracyjnym a innym postępowaniem istnieje ścisły związek (kwestia prejudycjalna), polegający na tym, że rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego stanowi podstawę rozstrzygnięcia sprawy głównej.

Rozstrzygnięcie sprawy sądowoadministracyjnej zależy od wyniku innego postępowania, w tym również sądowoadministracyjnego, jeżeli rozstrzygnięcie, które zapadnie w tym drugim postępowaniu, będzie miało wpływ na rozstrzygnięcie sprawy będącej przedmiotem pierwszego postępowania (kwestia prejudycjalna).

Przyjęte w analizowanym przepisie rozumienie kwestii prejudycjalnej zakłada istnienie ścisłego związku pomiędzy sprawą rozpoznawaną w postępowaniu przed sądem administracyjnym, a kwestią będącą przedmiotem postępowania prejudycjonalnego. Związek ten polega na tym, że rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego stanowi podstawę rozstrzygnięcia sprawy głównej.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, że niniejsze postępowanie sądowoadministracyjne w sprawie kontroli decyzji dotyczącej umorzenia zaległości skarżącej wobec ZUS zostało wszczęte jej wnioskiem z dnia (...) października 2011 r., który jest rozpatrywany na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i rozporządzenia z 2003 r. Zdaniem Sądu, wpływu na treść rozstrzygnięcia nie mają przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r. poz. 1551).

W związku z czym, nie jest zasadne zawieszenie postępowania kasacyjnego w przedmiotowej sprawie.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 w zw. z art. 131 p.p.s.a. i art. 193 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.