Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2979062

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 20 maja 2020 r.
II GSK 3153/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Korycińska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Celnej w O. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 23 lipca 2015 r. sygn. akt II SA/Ol 417/15 w sprawie ze skargi A Sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w O. z dnia (...) marca 2015 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier bez wymaganego zezwolenia postanawia:

1. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;

2. zwrócić Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w O. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 750 (siedemset pięćdziesiąt) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem, które wpłynęło do Naczelnego Sądu Administracyjnego w dniu 18 marca 2020 r. pełnomocnik Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w O. cofnął skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 23 lipca 2015 r., sygn. akt II SA/Ol 417/15.

Naczelny Sąd Administracyjny uznając, że cofnięcie skargi kasacyjnej jest skuteczne i dopuszczalne, na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 oraz art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325), postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.