II GSK 2528/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2414031

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2017 r. II GSK 2528/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Kisielewicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej A. Sp. z o.o. w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 lutego 2016 r. sygn. akt V SA/Wa 803/15 w sprawie ze skargi A. Sp. z o.o. w W. i E. T. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie z dnia (...) listopada 2014 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier poza kasynem gry postanawia:

1.

umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;

2.

zwrócić A. Sp. z o.o. w W. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w wysokości 540 (pięćset czterdzieści) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 28 sierpnia 2017 r. A. Sp. z o.o. w W. cofnęła skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 lutego 2016 r. sygn. akt V SA/Wa 803/15.

Naczelny Sąd Administracyjny uznając, że cofnięcie skargi kasacyjnej jest skuteczne i dopuszczalne, na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 oraz na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.