Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1988926

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 11 grudnia 2015 r.
II GSK 2453/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Robotowska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej "G." Spółki z o.o. w B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. z dnia 16 lipca 2013 r. sygn. akt III SA/Wr 293/13 w sprawie ze skargi "G." Spółki z o.o. w B. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) kwietnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie zmiany zezwolenia na urządzanie gier na automatach o niskich wygranych po wznowieniu postępowania postanawia: z urzędu sprostować wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 listopada 2015 r., sygn. akt II GSK 2453/15 w ten sposób, że w rubrum wyroku w wierszu 18, 19 i 20 od góry błędnie wpisane słowa: "odmowy uchylenia decyzji w sprawie zmiany zezwolenia na urządzanie gier na automatach o niskich wygranych po wznowieniu postępowania" zastąpić słowami: "odmowy zmiany decyzji w części zawierającej zestawienie punktów gier na automatach o niskich wygranych".

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do treści z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej: p.p.s.a.), sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

W rubrum wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 listopada 2015 r., sygn. akt II GSK 2453/15, doszło do oczywistej omyłki pisarskiej. W związku z powyższym słowa: "odmowy uchylenia decyzji w sprawie zmiany zezwolenia na urządzanie gier na automatach o niskich wygranych po wznowieniu postępowania" należało zastąpić słowami: "odmowy zmiany decyzji w części zawierającej zestawienie punktów gier na automatach o niskich wygranych".

W konsekwencji, wymienioną wyżej oczywistą omyłkę pisarską Naczelny Sąd Administracyjny sprostował z urzędu, na podstawie art. 156 § 1 i 2 p.p.s.a. w związku z art. 166 i art. 193 p.p.s.a., w sposób wskazany w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.