Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1549164

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 7 czerwca 2013 r.
II GSK 2194/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Bała.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej sprawy o sprostowanie oczywistej omyłki w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lutego 2013 r. sygn. akt II GSK 2194/11 postanawia: sprostować oczywistą omyłkę w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lutego 2013 r., sygn. akt II GSK 2194/11, w ten sposób, że w punkcie drugim sentencji w miejsce "egzaminu radcowskiego" wpisać "egzaminu adwokackiego".

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do art. 156 § 1 w związku z art. 166 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.; dalej p.p.s.a.), sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

W wyniku oczywistej omyłki w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lutego 2013 r., sygn. akt II GSK 2194/11, w punkcie drugim sentencji wyroku wadliwie oznaczono rodzaj egzaminu. Prawidłowy rodzaj egzaminu to egzamin adwokacki a nie jak mylnie wpisano egzamin radcowski.

Z tego względu Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 156 § 1 i § 2 w związku z art. 166 i art. 193 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.