Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1675497

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 26 lutego 2015 r.
II GSK 2176/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stanisław Gronowski Sędzia NSA Anna Robotowska.

Sędziowie NSA: Czesława Socha (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2015 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej L. Spółka z o.o. w M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 3 czerwca 2013 r. sygn. akt VI SA/Wa 460/13 w sprawie ze skargi L. Spółki z o.o. w M. na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych z dnia (...) stycznia 2013 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej

1.

oddala skargę kasacyjną;

2.

zasądza od L. Spółki z o.o. w M. na rzecz Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych 1800 (tysiąc osiemset) złotych tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.