Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1541988

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 17 września 2014 r.
II GSK 2047/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Cezary Pryca.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 17 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej wniosku L. W. S. Z. P. z siedzibą w Z. G. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi kasacyjnej L. W. S. Z. P. z siedzibą w Z. G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 15 maja 2014 r., sygn. akt V SA/Wa 2401/13 w sprawie ze L. W. S. Z. P. z siedzibą w Z. G. na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia (...) września 2013 r., nr (...) w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania ze środków unijnych przypadającej do zwrotu postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

L. W. S. Z. P. w Z. G., w skardze na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia (...) września 2013 r. nr (...) zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Postanowieniem z dnia (...) stycznia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. pozytywnie rozpatrzył wniosek, wstrzymując wykonanie zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu Sąd podał, że skarżąca U. wniosła o wstrzymanie wykonania decyzji, ponieważ zwrot kwoty dofinansowania 713 617,50 zł może doprowadzić do ogłoszenia upadłości U. z uwagi na brak środków na jej funkcjonowanie. Do wniosku załączyła szereg dokumentów m.in. bilans na dzień 31 grudnia 2012 r., rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2012 r., informację dodatkową do sprawozdania finansowego, zeznanie CIT - 8. Z dokumentów tych wynika, że U. w 2012 r. uzyskała przychód w wysokości 1.271.119,73 zł, a dochód po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów wyniósł 110.098,58 zł. Sąd zaznaczył, że wskazane wartości oznaczają, że określona do zwrotu kwota dotacji stanowi prawie 56% przychodu rocznego Uczelni, oraz jest sześciokrotnie wyższa od uzyskiwanego dochodu. Tym samym w ocenie Sądu ustalona na podstawie złożonych wraz ze skargą dokumentów sytuacja finansowa skarżącej U., oraz ocena skutków wykonania zaskarżonej decyzji pozwala na stwierdzenie, że w rozpoznawanej sprawie zachodzą okoliczności uzasadniające wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. wyrokiem z dnia (...) maja 2014 r. oddalił skargę skarżącej uczelni na wskazaną wyżej decyzję.

Skarżąca złożyła skargę kasacyjną na powyższe orzeczenie Sądu I instancji oraz pismem z dnia (...) lipca 2014 r. wniosła ponownie wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia (...) września 2013 r. Do wniosku Uczelnia załączyła m.in. bilans na dzień (...).12.2013 r., rachunek zysków i strat na dzień (...).12.2013 r., informację dodatkową do sprawozdania finansowego, zeznanie CIT - 8 za 2013 r. oraz wyciągi bankowe U. W uzasadnieniu tegoż wniosku U. podtrzymała argumentację wcześniej złożonego wniosku ponownie wskazując, iż wykonanie zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia (...) maja 2013 r., doprowadzi do wyrządzenia znacznej szkody i spowoduje powstanie trudnych do odwrócenia skutków. Żądana kwota zwrotu stanowi przyznane dofinansowanie do zatwierdzonego i zrealizowanego zgodnie z umową projektu w ramach, którego przeprowadzone były kursy biokosmetologii pielęgnacyjnej z elementami prawoznawstwa medycznego i kursy zdrowia publicznego łącznie dla 90 osób. U., środki przeznaczyła na wydatki kwalifikowane uwzględnione w harmonogramie projektu i nie generowała oraz nie posiada innych funduszy, które pozwalałyby na dokonanie takiej operacji finansowej i na obsługę procesów sądowych będących efektem niezrozumiałego dla Uczelni kwestionowania projektu zrealizowanego zgodnie z zleceniami.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek L. W. S. Z. P. z siedzibą w Z. G. zasługuje na uwzględnienie.

Przepis art. 61 § 3 p.p.s.a. daje Sądowi możliwość wstrzymania wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu bądź czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Oznacza to, że chodzi o taką szkodę, która nie będzie mogła być naprawiona przez późniejszy zwrot spełnionego i wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do pierwotnego stanu. Przesłanka w postaci niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody jest utożsamiana z zagrożeniem dla już istniejącej, aktualnej sytuacji gospodarczej (ekonomicznej) strony postępowania administracyjnego. Trudne do odwrócenia skutki powstają zwykle tam, gdzie po wykonaniu decyzji jest niemożliwy powrót do pierwotnego stanu sprawy. W obu sytuacjach chodzi o wyjątkowe zagrożenie odpowiadające szczególnej kategorii ochrony tymczasowej strony postępowania. Tam natomiast, gdzie ich wzruszenie w postępowaniu sądowym przywraca stan zgodny z prawem bez powyższych zagrożeń, sięganie po środki ochrony tymczasowej nie jest uzasadnione. Wprowadzona w omawianym przepisie ochrona tymczasowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym stanowi wyjątek od zasady wynikającej z § 1 tego przepisu, w myśl którego wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności.

Należy także zauważyć, że w postępowaniu w niniejszej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu (...) stycznia 2014 r. wydał postanowienie, o sygn. akt V SA/Wa 2401/13, którym wstrzymał wykonanie zaskarżonej decyzji. Przesłanki wskazane we wniosku, po rozpoznaniu którego wydano powyższe postanowienie były tożsame z okolicznościami powołanymi w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Należy zaznaczyć, że wykonanie decyzji dotyczącej należności pieniężnej nie łączy się w każdym wypadku z niebezpieczeństwem wyrządzenia znacznej szkody lub z trudnymi do odwrócenia skutkami, lecz zależy to od okoliczności sprawy, takich jak wysokość kwoty, której dotyczy decyzja, czy wielkość obrotów wnioskującego przedsiębiorcy. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, oceniając wysokość wymaganych należności pieniężnych oraz możliwości finansowe strony stwierdzić należy, iż wnioskodawca uprawdopodobnił występowanie ustawowych przesłanek warunkujących zastosowanie instytucji prawnej opisanej w art. 61 § 3 p.p.s.a.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że powyższe oznacza, ze przedstawione przez stronę skarżącą okoliczności wskazują, że uiszczenie na tym etapie postępowania, wymaganej kwoty mogłoby spowodować niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody.

Z tych względów należy przyjąć, że wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji zasługuje na uwzględnienie.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny działając na podstawie art. 61 § 3 w związku z art. 193 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.