Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1449158

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
II GSK 194/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stanisław Gronowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu z urzędu w dniu 16 kwietnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej sprawy o sprostowanie oczywistej omyłki w sentencji i w uzasadnieniu postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 marca 2014 r., sygn. akt II GSK 194/14 wydanego w sprawie ze skargi kasacyjnej C. N. i B. "Ż." Spółki z o.o. w Ł. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w L. z dnia 16 października 2013 r. sygn. akt I SA/Lu 503/13 w sprawie ze skargi C. N. i B. "Ż." Spółki z o.o. w Ł. na uchwałę Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 20 listopada 2009 r. nr XXXII/67/09 w przedmiocie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystywania dla niepublicznych przedszkoli, w tym specjalnych innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i z dnia 25 lutego 2011 r., nr V/38/11 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystywania dla niepublicznych przedszkoli, w tym specjalnych innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych postanawia: sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w komparycji postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 marca 2014 r., sygn. akt II GSK 194/14, w ten sposób, że w wierszu 12 od góry zamiast "Rady Miasta Biała - Podlaska" wpisać "Rady Miasta Biała Podlaska" i w uzasadnieniu postanowienia w wierszu 6, w wierszu 31 od góry na stronie 2 oraz w wierszu 33 od góry na stronie 3 zamiast "Rady Miasta Biała - Podlaska" wpisać "Rady Miasta Biała Podlaska".

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do art. 156 § 1 w związku z art. 166 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270; dalej p.p.s.a.) sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

W wyniku oczywistej omyłki, w komparycji postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 marca 2014 r., sygn. akt II GSK 194/14 w wierszu 12 od góry błędnie wpisano "Rady Miasta Biała - Podlaska" zamiast "Rady Miasta Biała Podlaska" oraz w uzasadnieniu postanowienia w wierszu 6 i 31 od góry na stronie 2 oraz w wierszu 33 od góry na stronie 3 zamiast "Rady Miasta Biała Podlaska" wadliwie wpisano "Rady Miasta Biała - Podlaska"

Z wymienionych względów Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 156 § 1 i § 2 w związku z art. 166 i art. 193 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.