Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1449154

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 11 marca 2014 r.
II GSK 1822/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Anna Stec.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej w przedmiocie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w sentencji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lutego 2014 r. sygn. akt II GSK 1822/12 w sprawie ze skargi kasacyjnej W. w L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 18 lipca 2012 r., sygn. akt V SA/Wa 1072/12 w sprawie ze skargi W. w L. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) lutego 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych postanawia: sprostować sentencję postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lutego 2014 r., sygn. akt II GSK 1822/12 w ten sposób, że w pkt 3. rozstrzygnięcia w miejsce słów "S. Z. O. Z. w S." wpisać "W. w L.".

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z treścią art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.), sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

W niniejszej sprawie nie ulega wątpliwości, że w wyniku oczywistej omyłki w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lutego 2014 r., sygn. akt II GSK 1822/12 błędnie wskazano podmiot, któremu zasądzone zostały koszty postępowania sądowego od Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Z akt sprawy wynika bowiem, że zasądzone koszty należne są wnoszącemu skargę kasacyjną W. w L., a nie S. P. Z. O. Z. w S.

W związku z powyższym, na podstawie art. 156 § 1 i 2 p.p.s.a. w zw. z art. 193 p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.