II GSK 1785/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2532869

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 czerwca 2018 r. II GSK 1785/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Dorota Dąbek.

Sędziowie: NSA Małgorzata Rysz (spr.), del. WSA Elżbieta Kowalik-Grzanka.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2018 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Celnej w Rzepinie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 17 lutego 2016 r. sygn. akt II SA/Go 922/15 w sprawie ze skargi (A.) Spółki z o.o. w S. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Rzepinie z dnia (...) września 2015 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry

1. uchyla zaskarżony wyrok;

2. oddala skargę;

3. zasądza od (A.) Spółki z o.o. w S. na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze 4140 (cztery tysiące sto czterdzieści) złotych tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.