Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2585886

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 28 listopada 2018 r.
II GSK 1772/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Anna Stec.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej wniosku C. N. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej C. N. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2018 r., sygn. akt VI SA/Wa 2415/17 w sprawie ze skargi C. N. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) września 2017 r. nr (...) w przedmiocie sprzeciwu wobec wpisu na listę prawników zagranicznych postanawia: oddalić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2018 r., sygn. akt VI SA/Wa 2415/17, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę C. N. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) września 2017 r. w przedmiocie sprzeciwu od wpisu na listę prawników zagranicznych prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w S., dokonanego uchwałą tejże Rady z dnia (...) maja 2017 r.

W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia - wydanego na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302; dalej: p.p.s.a.) - Sąd I instancji przyznał rację Ministrowi Sprawiedliwości, że dotychczasowa postawa skarżącego budzi uzasadnione wątpliwości co do wypełnienia przez niego przesłanek określonych w art. 65 pkt 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (tekst jedn.: z 2017 r., poz. 2368 z późn. zm.). WSA wskazał m.in., że skarżący w okresie od dnia 10 października 2012 r. do dnia 26 sierpnia 2015 r. wpisany był na listę prawników zagranicznych z Unii Europejskiej prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w W., co zataił przed organem wpisowym, tj. Okręgową Radą Adwokacką w S. Nie poinformował także o tym, że w okresie poprzedniego wpisu, na mocy którego nabył prawo do świadczenia pomocy prawnej i zobowiązany został do uiszczania składki członkowskiej na rzecz samorządu adwokackiego, nie wywiązywał się z tego obowiązku, mimo wielokrotnych monitów skarbnika Izby, za co został z skreślony z tej listy w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w W. z dnia 25 kwietnia 2015 r., sygn. akt SD 131/14. Okręgowa Rada Adwokacka w S. dwukrotnie, pismami z dnia 26 czerwca i 26 lipca 2017 r., wezwała skarżącego do złożenia wyjaśnień w sprawie, pouczając go, że brak złożenia oświadczeń będzie traktowany jako odmowa ich złożenia, jednak do dnia wydania decyzji przez Ministra Sprawiedliwości oświadczenia te nie zostały przez skarżącego złożone.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniósł C. N.

Pismem z dnia 31 października 2018 r. skarżący kasacyjnie wniósł o zawieszenie postępowania kasacyjnego na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

W uzasadnieniu wniosku podniósł, że Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w W., postanowieniem z dnia 23 października 2018 r., przywrócił skarżącemu termin do wniesienia odwołania od orzeczenia tego Sądu z dnia 25 kwietnia 2015 r., będącego podstawą sprzeciwu Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) września 2017 r. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania skarżącego, w tym możliwości uchylenia kary w postaci wydalenia z adwokatury, postępowanie w niniejszej sprawie - zdaniem skarżącego - stanie się bezprzedmiotowe.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.), sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeśli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego, przed Trybunałem Konstytucyjnym lub Trybunałem Sprawiedliwości UE.

Zgodnie z cytowanym przepisem Sąd może zawiesić postępowanie z uwagi na prejudycjalność innego toczącego się postępowania. Zagadnienie wstępne (prejudycjalne) występuje w sytuacji, w której uprzednie rozstrzygnięcie określonego zagadnienia, które występuje w sprawie, może wpływać na wynik toczącego się postępowania, co w rezultacie uzasadnia celowość wstrzymania czynności w postępowaniu sądowoadministracyjnym do czasu rozstrzygnięcia tej istotnej kwestii Zasadnie podnosi się przy tym, że z zagadnieniem wstępnym mamy jednak do czynienia jedynie wówczas, gdy rozstrzygnięcie sprawy uwarunkowane jest uprzednim rozstrzygnięciem kwestii prawnej. Zagadnienie wstępne nie występuje zaś w przypadku, gdy na rozpatrzenie i wydanie decyzji mogą mieć wpływ jedynie ustalenia faktyczne dokonane przez wskazany w przepisie inny organ lub sąd (por. wyrok NSA z dnia 10 stycznia 2018 r. II OSK 1435/16).

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, tak rozumienie zagadnienie wstępne - wbrew twierdzeniom wnioskodawcy - nie zachodzi.

W rozpoznawanej sprawie skarżący kasacyjnie wnosi bowiem o zawieszenie postępowania przed NSA - wszczętego celem kontroli wyroku WSA w przedmiocie wpisu na listę prawników zagranicznych dokonanego uchwałą ORA w S. -oczekując na prawomocne zakończenie postępowania dyscyplinarnego, wynik którego skutkował skreśleniem z listy prawników zagranicznych ORA w W., i które to postępowanie - wobec przywrócenia terminu do złożenia odwołania od orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w W. - ma toczyć się wobec wnioskodawcy. Jego zdaniem, wynik postępowania dyscyplinarnego ma bowiem służyć ocenie, czy wnioskodawca spełnia przesłankę posiadania nieskazitelnego charakteru oraz daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu, o której mowa w art. 65 pkt 1 ustawy - Prawo o adwokaturze. Z powyższego należy wywieść, że w istocie skarżącemu kasacyjnie chodzi o uzyskanie na podstawie postępowania dyscyplinarnego informacji o okolicznościach faktycznych, które to dopiero pozwoliłyby ocenić, czy ubiegający się o wpis na listę prawników zagranicznych prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w S. spełnia wyżej wspomniane wymagania, warunkujące wpis na listę. Brak przy tym podstaw do przyjęcia, że uchylenie (ewentualne) kary w postaci wydalenia z adwokatury, skutkować będzie bezprzedmiotowością postępowania kasacyjnego.

Zdaniem Sądu kasacyjnego związek pomiędzy obydwoma postępowaniami ma zatem charakter wyłącznie faktyczny i z całą pewnością pośredni, nie stanowi więc przesłanki zawieszenia postępowania w trybie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny w oparciu o art. 125 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.