Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1449152

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 7 lutego 2014 r.
II GSK 1727/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Marzenna Zielińska (sprawozdawca).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Marzenna Zielińska na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej w sprawie ze skargi kasacyjnej "I." Spółki z o.o. z siedzibą w (...) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2012 r. sygn. akt III SA/Wr 72/12 w sprawie ze skargi "I." Spółki z o.o. z siedzibą w (...) na decyzję Dyrektora Izby Celnej (...) z dnia (...) grudnia 2011 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach o niskich wygranych poza kasynem gry postanawia zawiesić postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 27 czerwca 2012 r., sygn. akt III SA/Wr 72/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę "I." Spółki z o.o. z siedzibą w (...) na decyzję Dyrektora Izby Celnej (...) z dnia (...) grudnia 2011 r., nr (...). Decyzją tą organ odwoławczy utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w (...) z dnia (...) września 2011 r., którą wymierzono "I." Spółce z o.o. karę pieniężną w wysokości (...) zł z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry. Jako podstawę rozstrzygnięcia organy administracji wskazały m.in. art. 14 ust. 1 i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

"I." Spółka z o.o. złożyła skargę kasacyjną od wyroku Sądu pierwszej instancji. Zarzuciła w szczególności naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o grach hazardowych.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Postanowieniem z dnia 15 stycznia 2014 r., sygn. akt II GSK 686/13, Naczelny Sąd Administracyjny wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej z pytaniem prawnym o treści: "Czy art. 14 ust. 1 i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) są zgodne: a) z art. 2 i 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, b) z art. 20 i 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?".

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w obecnym składzie, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego RP w przedmiocie wspomnianego pytania prawnego będzie miało wpływ na rozstrzygnięcie niniejszej sprawy. Pytanie prawne dotyczy bowiem przepisu stanowiącego podstawę prawną zaskarżonego w niniejszej sprawie rozstrzygnięcia organu administracji, który to przepis został przez stronę wskazany jako naruszony w podstawach skargi kasacyjnej.

W związku z tym, działając na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), Naczelny Sąd Administracyjny postanowił jak w sentencji.

PG

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.