Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1558562

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 18 września 2013 r.
II GSK 1555/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Wojciech Kręcisz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 18 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej D. Ł. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. z dnia 8 lipca 2013 r. III SA/Wr 472/13 w zakresie pozostawienia skargi bez rozpoznania w sprawie ze skargi D. Ł. na rozstrzygnięcie Zarządu Województwa D. z dnia (...) maja 2013 r. nr (...) w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we W.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we W. postanowieniem z dnia 8 lipca 2013 r., pozostawił bez rozpatrzenia skargę wniesioną przez D. Ł. na rozstrzygnięcie Zarządu Województwa D. oraz zwrócił stronie skarżącej kwotę 200 (dwieście) złotych, tytułem uiszczonego wpisu od skargi.

W uzasadnieniu swojego postanowienia Wojewódzki Sąd Administracyjny powołał art. 30c ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zgodnie z którym po wyczerpaniu środków odwoławczych przewidzianych w systemie realizacji programu operacyjnego i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej, wnioskodawca może w tym zakresie wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 14 dniu od dnia otrzymania informacji.

W rozpoznawanej sprawie zakwestionowane rozstrzygnięcie doręczono skarżącemu w dniu 20 maja 2013 r. i w związku z tym 14 dniowy termin do wniesienia skargi upływa 3 czerwca 2013 r. W związku z tym, zdaniem Sądu I instancji, skarga została wniesiona z uchybieniem terminu do jej wniesienia, bowiem została nadana do siedziby sądu w dniu 4 czerwca 2013 r. Sąd zobligowany był do pozostawienia skargi bez rozpatrzenia, w związku z wyżej powołanym przepisem.

D. Ł. w złożonej skardze kasacyjnej na powyższe postanowienie kończące postępowanie w sprawie, zaskarżył je w całości i wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we W.

Zaskarżonemu postanowieniu skarżący zarzucił naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy tj. art. 30c ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Skarżący wniósł również o przeprowadzenie dowodu z wydruku ze strony internetowej Poczty Polskiej (zakładka "Śledzenie przesyłek") oraz wniósł o zobowiązanie Urzędu Pocztowego we W. nr 49 (ul. H.K. 92, (...) W.) do wskazania w którym dniu przesyłka polecona o numerze (...) została doręczona adresatowi.

W ocenie skarżącego przesyłka polecona od organu II instancji została doręczona 21 maja 2013 r., a nie 20 maja jak wskazuje na ta Sąd I instancji, i w związku z tym strona dochowała 14 dniowego terminu do wniesienia skargi. Na potwierdzenie tej okoliczności strona dołączyła wydruk ze strony internetowej Poczty Polskiej z informacją, że przesyłka polecona nr (...) została doręczona stronie skarżącej w dniu 21 maja 2013 r.

Strona skarżąca zaznaczyła również, że Sąd I instancji w uzasadnieniu nie wskazał na jakiej podstawie stwierdził, iż przesyłka polecona zawierająca rozstrzygnięcie organu II instancji została doręczona stronie skarżącej 20 maja 2013 r.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do unormowania art. 174 p.p.s.a. skarga kasacyjna może być oparta na zarzucie naruszenia prawa materialnego lub naruszenia przepisów postępowania. Zgodnie z art. 183 § 1 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, będąc związanym jej zarzutami i biorąc pod uwagę z urzędu jedynie nieważność postępowania, która jednak w niniejszej sprawie nie występuje.

Na wstępie należy wskazać, że ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju reguluje postępowanie sądowoadministracyjne w sposób pod wieloma względami odmienny od przepisów p.p.s.a.

Zgodnie z art. 30e u.z.p.p.r. w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie do postępowania przed sądami administracyjnymi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi określone dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 z wyłączeniem art. 52-55, art. 61 § 3-6, art. 115-122, art. 146, art. 150 i art. 152 tej ustawy.

Zgodnie z art. 30c ust. 2 u.z.p.p.r. skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego jest wnoszona przez wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej przewidzianej w systemie realizacji programu operacyjnego wraz z kompletną dokumentacją w sprawie, obejmującą wniosek o dofinansowanie wraz z informacją w przedmiocie oceny projektu, kopie wniesionych środków odwoławczych oraz informację, o której mowa w art. 30b ust. 4.

Kwestią sporną w rozpoznawanej sprawie jest ustalenie dnia doręczenia skarżącemu pisma Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich z dnia (...) maja 2013 r., od którego liczony jest czternastodniowy termin do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego Sąd pierwszej instancji wydał zaskarżone postanowienie, nie wyjaśniwszy dostatecznie sprawy, a tym samym dopuścił się naruszenia przepisu art. 113 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 30e u.z.p.p.r.

Na znajdującej się w aktach sądowych kserokopii zwrotnego potwierdzenia odbioru korespondencji zawierającej rozstrzygnięcie odwołania z 17 maja 2013 r. widnieje data 20 maja 2013 r. oraz podpis i pieczątka D. Ł. Powyższa data nie zgadza się jednak z datą widniejącą na wydruku ze strony internetowej Poczty Polskiej S.A. - śledzenie przesyłek, dołączonego do skargi kasacyjnej D. Ł. Z powyższego wydruku wynika, że przesyłka o numerze (...) została dostarczona 21 maja 2013 r. W przypadku prawidłowości tejże daty, skarżący dochowałby 14 dniowego terminu na wniesieni skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, zgodnie z art. 30c ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Powyższa rozbieżności winna zostać wyjaśniona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we W. W tym też celu Sąd Wojewódzki powinien zwrócić się do podmiotu, który zobowiązał się doręczyć przesyłkę zawierającą odpis rozstrzygnięcia odwołania z (...) maja 2013 r. o ustosunkowanie się do zaistniałych rozbieżności. Wojewódzki Sąd Administracyjny powinien ponadto ustalić, czy ww. operator pocztowy dysponuje zbiorczą listą na której osoba dokonująca odbioru ww. korespondencji się podpisała. W przypadku zaś jej istnienia, powinien wystąpić o przesłanie jej kserokopii.

W przypadku potwierdzenia prawidłowości daty z wydruku przedstawionego przez skarżącego w skardze kasacyjnej, błędna data wpisana na zwrotnym potwierdzeniu odbioru korespondencji nie może powodować dla skarżącego ujemnych skutków procesowych w postaci pozostawienia skargi bez rozpatrzenia, a tym samym zamknięcia drogi do sądu i możliwości sprawdzenia legalności zaskarżonego aktu w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 185 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 30e ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.