Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2979048

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
II GSK 1531/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Rysz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej sprawy o sprostowanie oczywistej omyłki w postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 stycznia 2020 r. sygn. akt II GSK 1531/19 w sprawie ze skargi kasacyjnej Spółki A od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 sierpnia 2019 r. sygn. akt II SA/Go 68/19 w sprawie ze skargi Spółki A na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze z dnia (...) listopada 2018 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gier na automacie poza kasynem gry postanawia z urzędu sprostować oczywistą omyłkę w komparycji postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 stycznia 2020 r. o sygn. akt II GSK 1531/19 w ten sposób, że w wersie jedenastym od góry w miejsce "III SA/Go 68/19" wpisać "II SA/Go 68/19".

Uzasadnienie faktyczne

W wyniku oczywistej omyłki w komparycji postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 stycznia 2020 r. (sygn. akt II GSK 1531/19) wadliwie oznaczono sygnaturę akt zaskarżonego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. Z akt sprawy wynika, że wyrok ten ma sygnaturę II SA/Go 68/19, a nie III SA/Go 68/19 - jak omyłkowo wpisano w komparycji postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 stycznia 2020 r. Powyższa oczywista omyłka wymagała sprostowania.

W tej sytuacji Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 156 § 1 i 2 w związku z art. 193 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) postanowił, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.