Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2621683

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 14 lutego 2019 r.
II GSK 1467/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Skoczylas.

Sędziowie: NSA Andrzej Kuba, del. WSA Urszula Wilk (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2019 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej W. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2017 r., sygn. akt III SA/Po 742/16 w sprawie ze skargi W. K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu z dnia (...) czerwca 2016 r., nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry postanawia:

1. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;

2. zwrócić W. K. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 200 (dwieście) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z (...) lutego 2019 r. pełnomocnik W. K. cofnął skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 25 stycznia 2017 r., sygn. akt III SA/Po 7421/16.

Zgodnie z art. 60 w zw. z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.) skarżący może cofnąć skargę kasacyjną.

Naczelny Sąd Administracyjny uznając, że cofnięcie skargi kasacyjnej jest skuteczne na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 p.p.s.a. umorzył postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

O zwrocie całego uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.