Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1449148

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 13 lutego 2014 r.
II GSK 1370/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Rysz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 16 kwietnia 2012 r. sygn. akt VI SA/Wa 1815/11 w sprawie ze skargi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w G. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) czerwca 2011 r., nr (...) w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej postanawia: podjąć zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 8 listopada 2013 r., sygn. akt II GSK 1370/12 Naczelny Sąd Administracyjny, zawiesił na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako p.p.s.a.) postępowanie ze skargi kasacyjnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w G., złożonej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 16 kwietnia 2012 r., sygn. akt VI SA/Wa 1815/11.

Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wskazał, że w niniejszej sprawie postępowanie dotyczy decyzji, której nieważność stwierdzono przed wydaniem wyroku przez Sąd pierwszej instancji, zatem w chwili wyrokowania przedmiot zaskarżenia nie istniał. Jednak stwierdzenie nieważności nie było prawomocne, a decyzja Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr (...) z dnia (...) sierpnia 2011 r., stwierdzająca nieważność zaskarżonej decyzji została uchylona przez WSA w W. Postępowanie administracyjne w przedmiocie nieważności nie zostało zatem zakończone. W tej sytuacji Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że wynik niniejszego postępowania będzie zależał od wyniku postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji.

Pismem z dnia 14 listopada 2013 r. wnoszący skargę kasacyjną złożył wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania. W wniosku tym podniósł, że, jego zdaniem, nieprawomocne uchylenie decyzji Prezesa NFZ z dnia (...) sierpnia 2011 r., i brak dalszych czynności procesowych tego organu nie stanowi przeszkody w przeprowadzeniu kontroli legalności wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 16 kwietnia 2012 r., sygn. akt VI SA/Wa 1815/11. Brak prawomocności powyższego wyroku, stanowi dla Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia przeszkodę w dalszym prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., Sąd może zawiesić postępowanie jeżeli rozstrzygniecie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przez Trybunałem Konstytucyjnym. Naczelny Sąd Administracyjny wydając postanowienie z dnia 8 listopada 2013 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania za podstawę zawieszenia uznał ten właśnie przepis, w związku z uzyskaniem informacji, że decyzja Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr (...) z dnia (...) sierpnia 2011 r., stwierdzająca nieważność zaskarżonej decyzji została uchylona przez WSA w W. wyrokiem z dnia 11 czerwca 2012 r. i że postępowanie administracyjne w przedmiocie nieważności nie zostało zakończone.

Stosownie natomiast do treści art. 128 § 1 p.p.s.a. sąd może podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia postępowania, w szczególności, w wymienionych w przepisie przypadkach. Zgodnie natomiast z treścią pkt 4 art. 128 § 1 p.p.s.a. postępowanie może zostać podjęte - gdy rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania - od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego to postępowanie; sąd może jednak i przedtem, stosownie do okoliczności, podjąć dalsze postępowanie.

Mając na uwadze powyższe oraz wniosek skarżącego kasacyjnie z dnia 14 listopada 2013 r. o podjęcie postępowania, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 w związku z art. 131 i art. 193 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.