Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1449145

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 7 lutego 2014 r.
II GSK 1201/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Hanna Kamińska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej wniosku Dyrektora Izby Celnej w G. o uzupełnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 listopada 2013 r., sygn. akt II GSK 1201/12 w zakresie orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego w sprawie ze skargi kasacyjnej P. Spółki z o.o. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. z dnia 13 marca 2012 r. sygn. Akt III SA/Gd 43/12 w sprawie ze skargi P. Spółki z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w G. z dnia (...) listopada 2011 nr (...) w przedmiocie cofnięcia zezwolenia w części dotyczącej miejsca urządzania gier na automatach o niskich wygranych postanawia: uzupełnić wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 listopada 2013 r., sygn. akt II GSK 1201/12 w ten sposób, że przed słowem "oddala" wpisać: "1." oraz dodać punkt 2. o treści "zasądza od P. Spółki z o.o. na rzecz Dyrektora Izby Celnej w G. kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem kosztów postępowania kasacyjnego".

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 28 listopada 2013 r., sygn. akt II GSK 1201/12, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną P. Spółka z o.o. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. z dnia 15 marca 2012 r., sygn. akt III SA/Gd 43/12, w przedmiocie cofnięcia zezwolenia w części dotyczącej miejsca urządzania gier na automatach o niskich wygranych.

Wnioskiem z dnia 14 stycznia 2014 r. pełnomocnik Dyrektora Izby Celnej w G. wniósł o uzupełnienie wyroku z 28 listopada 2013 r. w przedmiocie kosztów postępowania kasacyjnego. W uzasadnieniu wskazał, że organ w terminie 14 dni od otrzymania odpisu skargi kasacyjnej złożył odpowiedź na skargę kasacyjną i w niej zawarł wniosek o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego, jednakże we wskazanym wyroku Sąd nie odniósł się do tego wniosku.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 157 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.), strona może w ciągu czternastu dni od doręczenia wyroku z urzędu - a gdy wyroku nie doręcza się stronie od dnia ogłoszenia - zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości skargi albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu. Zgodnie z art. 166 p.p.s.a. do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

W sentencji wyroku z dnia 28 listopada 2013 r. brak jest rozstrzygnięcia w przedmiocie zgłoszonego przez stronę wniosku o zasądzenie kosztów postępowania.

Organ był reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika w osobie radcy prawnego P. S.

Z uwagi na złożony w sprawie w terminie wniosek oraz brak w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 listopada 2013 r. rozstrzygnięcia w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania, wspomniany wyrok należało uzupełnić.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 157 § 1 i 2 w związku z art. 193 w związku z art. 166 p.p.s.a., a także na podstawie art. 204 pkt 1 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.