Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3028708

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 9 lipca 2020 r.
II GSK 1170/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Rysz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej sprawy o sprostowanie oczywistej omyłki w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 grudnia 2019 r. sygn. akt II GSK 1170/19 w sprawie ze skargi kasacyjnej Spółki A od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 czerwca 2019 r. sygn. akt III SA/Gd 301/19 w sprawie ze skargi Spółki A na uchwałę Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 25 października 2018 r. nr XXXVIII/292/2018 w przedmiocie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych postanawia z urzędu sprostować oczywistą omyłkę w komparycji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 grudnia 2019 r. o sygn. akt II GSK 1170/19 w ten sposób, że w wersie czternastym od góry w miejsce "II SA/Gd 301/19" wpisać "III SA/Gd 301/19".

Uzasadnienie faktyczne

W wyniku oczywistej omyłki w komparycji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 grudnia 2019 r. (sygn. akt II GSK 1170/19) wadliwie oznaczono sygnaturę akt zaskarżonego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Z akt sprawy wynika, że wyrok ten ma sygnaturę III SA/Gd 301/19, a nie II SA/Gd 301/19 - jak omyłkowo wpisano w komparycji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 grudnia 2019 r. Powyższa oczywista omyłka wymagała sprostowania.

W tej sytuacji Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 156 § 1 i 2 w związku z art. 193 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) postanowił, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.