Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1449143

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 18 lutego 2014 r.
II GSK 1170/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stanisław Gronowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej sprawy z wniosku Ministra Pracy i Polityki Społecznej o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 listopada 2013 r., sygn. akt II GSK 1170/12, w sprawie ze skargi kasacyjnej Ministra Pracy i Polityki Społecznej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 12 kwietnia 2012 r. sygn. akt V SA/Wa 2466/11 w sprawie ze skargi K. Spółki z o.o. w C. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. nr w przedmiocie odmowy wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych postanawia: sprostować oczywistą omyłkę pisarską w uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 listopada 2013 r., sygn. akt II GSK 1170/12 w ten sposób, że na stronie 8 w wierszu 19 i 20 skreślić wyrazy "Sądu pierwszej instancji podzielającego pogląd", w wierszu 30 skreślić "i podzielił Sąd pierwszej instancji".

Uzasadnienie faktyczne

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 28 listopada 2013 r. sygn. akt II GSK 1170/12 uwzględniając skargę kasacyjną Ministra Pracy i Polityki Społecznej uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 12 kwietnia 2012 r. sygn. akt V SA/Wa 2466/11 i oddalił skargę K. Spółki z o.o. w C.na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. W uzasadnieniu orzeczenia na stronie 8 w wierszu 19 i 20 zawarto wyrazy: "Sądu pierwszej instancji, podzielającego pogląd" oraz odpowiednio w wierszu 30 wyrazy: "i podzielił Sądu pierwszej instancji".

Pismem z dnia 15 stycznia 2014 r. pełnomocnik Ministra Pracy i Polityki Społecznej wystąpił z wnioskiem o sprostowanie oczywistej omyłki w uzasadnieniu wyroku, w którym stwierdził, że wyrazy: "Sądu pierwszej instancji, podzielającego pogląd" oraz "i podzielił Sąd pierwszej instancji" w wymienionych wyżej wierszach wpisano błędnie, gdyż co innego wynika z sentencji wyroku. W związku z tym wnioskodawca wniósł o ich wykreślenie z uzasadnienia orzeczenia.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej p.p.s.a.) sąd administracyjny może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub też inne oczywiste omyłki. W świetle tego przepisu sprostowaniu podlega zarówno zawartość komparycji wyroku jak i jego merytoryczna część (uzasadnienie).

Z wniosku o sprostowanie oczywistej omyłki wynika, że w uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 listopada 2013 r. błędnie posłużono się na stronie 8 w wersie 19 i 20 oraz w wersie 30 zwrotami "Sądu pierwszej instancji, podzielającego pogląd," oraz "i podzielił Sąd pierwszej instancji". Stwierdzona w tym zakresie omyłka pisarska ma charakter oczywisty i w związku z tym podlega sprostowaniu.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 156 § 1 i 2 p.p.s.a. w związku z art. 193 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.